தமிழ்

Ennai Tharugiren Tharugiren - என்னைத் தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில்

Ennai Tharugiren Tharugiren
என்னைத் தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில்
என்னைப் படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் (2)

உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே (2)

1. குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்
உடைத்து உருவாக்கும் (2)
என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா
தருகிறேன் உம் கையிலே (2)

2. உம் சேவைக்காய் எனை தருகிறேன்
வனைந்திடும் உம் சித்தம்போல் (2)
உம் சித்தம் செய்திடவே
உம் சத்தம் கேட்டிடவே (2)

உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே (2)
என்னைத் தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில்
என்னைப் படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் (2)

குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்
உடைத்து உருவாக்கும்

3. உமக்காகவே நான் வாழ்கிறேன்
வனைந்திடும் உம் சித்தம்போல் (2)
எனக்காக வாழாமல்
உமக்காக வாழ்ந்திட (2)

உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே (2) – என்னைத் தருகிறேன்

Ennai tharugiren tharugiren um karathil
Ennai padaikkiren padaikkiren um paadhathil (2)
Uruvaakkume ennai uruvaakkume (2)

Kuyavanae um kaiyil kaliman naan
Udaithu uruvaakkum (2)
En sithamalla um siththam naadha
Tharugiren um kaiyile (2)

Um saevaikkaai enai tharugiren
Vanaindhidum um siththam poal (2)
Um siththam seidhidave
Um saththam kaettidave (2)

Uruvaakkume ennai.. Uruvaakkume (2)

Ennai tharugiren tharugiren um karathil
Ennai padaikkiren padaikkiren um paadhathil (2)

Kuyavanae um kaiyil kaliman naan
Udaiththu uruvaakkum

Umakkaagavae naan vaazhgiraen
Vanaindhidum um siththam pol (2)
Enakkaaga vaazhaamal
Umakkaaga vaazhndhida (2)

Uruvaakkume enai Uruvaakkume (2)

Ennai tharugiren tharugiren um karathil
Ennai padaikkiren padaikkiren um paadhathil (2)
Uruvaakkume enai Uruvaakkume (2)

Ennai Tharugiren Tharugiren – என்னைத் தருகிறேன் தருகிறேன் Lyrics in English

Ennai Tharugiren Tharugiren
ennaith tharukiraen tharukiraen um karaththil
ennaip pataikkiraen pataikkiraen um paathaththil (2)

uruvaakkumae ennai uruvaakkumae (2)

1. kuyavanae um kaiyil kalimann naan
utaiththu uruvaakkum (2)
en siththamalla um siththam naathaa
tharukiraen um kaiyilae (2)

2. um sevaikkaay enai tharukiraen
vanainthidum um siththampol (2)
um siththam seythidavae
um saththam kaettidavae (2)

uruvaakkumae ennai uruvaakkumae (2)
ennaith tharukiraen tharukiraen um karaththil
ennaip pataikkiraen pataikkiraen um paathaththil (2)

kuyavanae um kaiyil kalimann naan
utaiththu uruvaakkum

3. umakkaakavae naan vaalkiraen
vanainthidum um siththampol (2)
enakkaaka vaalaamal
umakkaaka vaalnthida (2)

uruvaakkumae ennai uruvaakkumae (2) - ennaith tharukiraen

Ennai tharugiren tharugiren um karathil
Ennai padaikkiren padaikkiren um paadhathil (2)
Uruvaakkume ennai uruvaakkume (2)

Kuyavanae um kaiyil kaliman naan
Udaithu uruvaakkum (2)
En sithamalla um siththam naadha
Tharugiren um kaiyile (2)

Um saevaikkaai enai tharugiren
Vanaindhidum um siththam poal (2)
Um siththam seidhidave
Um saththam kaettidave (2)

Uruvaakkume ennai.. Uruvaakkume (2)

Ennai tharugiren tharugiren um karathil
Ennai padaikkiren padaikkiren um paadhathil (2)

Kuyavanae um kaiyil kaliman naan
Udaiththu uruvaakkum

Umakkaagavae naan vaazhgiraen
Vanaindhidum um siththam pol (2)
Enakkaaga vaazhaamal
Umakkaaga vaazhndhida (2)

Uruvaakkume enai Uruvaakkume (2)

Ennai tharugiren tharugiren um karathil
Ennai padaikkiren padaikkiren um paadhathil (2)
Uruvaakkume enai Uruvaakkume (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Ennai Tharugiren Tharugiren – என்னைத் தருகிறேன் தருகிறேன்

by clicking the fullscreen button in the Top left