தமிழ்

Enthan Pugalidame Umakku - எந்தன் மறைவிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா

எந்தன் மறைவிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா
எந்தன் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா
இயேசையா (2) உமக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரமையா

1.என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்தீரே
இக்கட்டுக்கெல்லாம் விலக்கினிரே
இரட்சணிய பாடல்கள் சூழ்ந்துகொள்ள செய்தீரே
உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரமே
ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் இயேசு ராஜா

2.என் மேல் உம் கண்களை வைத்தீரையா
ஆலோசனை தினம் தருகின்றீரே
நடக்கும் வழிதனை காட்டுகிறீர்
உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரமே
ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் இயேசு ராஜா

Enthan Pugalidame Umakku Lyrics in English

enthan maraividamae umakku sthoththiramaiyaa
enthan pukalidamae umakku sthoththiramaiyaa
iyaesaiyaa (2) umakku koti koti sthoththiramaiyaa

1.en paavaththin thoshaththai manniththeerae
ikkattukkellaam vilakkinirae
iratchanniya paadalkal soolnthukolla seytheerae
umakku koti sthoththiramae
sthoththiram Yesu naathaa
sthoththiram Yesu raajaa

2.en mael um kannkalai vaiththeeraiyaa
aalosanai thinam tharukinteerae
nadakkum valithanai kaattukireer
umakku koti sthoththiramae
sthoththiram Yesu naathaa
sthoththiram Yesu raajaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Enthan Pugalidame Umakku

by clicking the fullscreen button in the Top left