தமிழ்

Ethai Kurithum Kalakam Illappa - எதைக்குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா

எதைக்குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா
எல்லாவற்றிற்காகவும் நன்றி சொல்லுவேன்
யார் மேலும் கசப்பு இல்லப்பா
எல்லாருக்காகவும் மன்றாடுவேன்
எதைக் குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா

1. இதுவரை உதவி செய்தீர்
இனிமேலும் உதவி செய்வீர்

2. கவலைகள் பெருகும் போது…
கர்த்தர் என்னைத் தேற்றுகிறீர்

3. எப்போதும் உம் புகழ்தானே
உம்மைத்தான் நிறுத்தியுள்ளேன்

4. வலப்பக்கத்தில் இருப்பதனால்
நான் அசைக்கப்படுவதில்லை

5. என் சமூகம் முன் செல்லும்
இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றீர்

6. எனக்காய் யுத்தம் செய்தீர்
யாவையும் செய்து முடிப்பீர்

Ethai Kurithum Nee
ethaikkuriththum kalakkam illappaa
ellaavattirkaakavum nanti solluvaen
yaar maelum kasappu illappaa
ellaarukkaakavum mantaduvaen
ethaik kuriththum kalakkam illappaa

1. ithuvarai uthavi seytheer
inimaelum uthavi seyveer

2. kavalaikal perukum pothu…
karththar ennaith thaettukireer

3. eppothum um pukalthaanae
ummaiththaan niruththiyullaen

4. valappakkaththil iruppathanaal
naan asaikkappaduvathillai

5. en samookam mun sellum
ilaippaaruthal tharuvaen enteer

6. enakkaay yuththam seytheer
yaavaiyum seythu mutippeer

Ethai Kurithum Kalakam Illappa Lyrics in English

ethaikkuriththum kalakkam illappaa

ellaavattirkaakavum nanti solluvaen

yaar maelum kasappu illappaa

ellaarukkaakavum mantaduvaen

ethaik kuriththum kalakkam illappaa

1. ithuvarai uthavi seytheer

inimaelum uthavi seyveer

2. kavalaikal perukum pothu…

karththar ennaith thaettukireer

3. eppothum um pukalthaanae

ummaiththaan niruththiyullaen

4. valappakkaththil iruppathanaal

naan asaikkappaduvathillai

5. en samookam mun sellum

ilaippaaruthal tharuvaen enteer

6. enakkaay yuththam seytheer

yaavaiyum seythu mutippeer

Ethai Kurithum Nee
ethaikkuriththum kalakkam illappaa
ellaavattirkaakavum nanti solluvaen
yaar maelum kasappu illappaa
ellaarukkaakavum mantaduvaen
ethaik kuriththum kalakkam illappaa

1. ithuvarai uthavi seytheer
inimaelum uthavi seyveer

2. kavalaikal perukum pothu…
karththar ennaith thaettukireer

3. eppothum um pukalthaanae
ummaiththaan niruththiyullaen

4. valappakkaththil iruppathanaal
naan asaikkappaduvathillai

5. en samookam mun sellum
ilaippaaruthal tharuvaen enteer

6. enakkaay yuththam seytheer
yaavaiyum seythu mutippeer

PowerPoint Presentation Slides for the song Ethai Kurithum Kalakam Illappa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites