தமிழ்

Immanuel Immanuel Ennodiruntharae - இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்

இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-4

1.பெத்லகேமில் பிறந்த அவர்
பாலகனாய் ஜெனித்த அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே
உலகத்தின் ராஜா அவர்
தூதர் போற்றும் தேவன் அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

2.மகிமை நிறைந்த தேவன் அவர்
மகத்துவத்தின் கர்த்தர் அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே
சமாதான பிரபு அவர்
நன்மை தரும் தகப்பன் அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

3. மனிதனாகப் பிறந்த அவர்
பரலோகத்தை திறந்த அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே
மாம்சமாக வந்த அவர்
நமக்குள் வாழும் இயேசு அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-4

Immanuel Immanuel Ennodiruntharae Lyrics in English

immaanuvael immaanuvael
immaanuvael ennotiruppaarae-4

1.pethlakaemil pirantha avar
paalakanaay jeniththa avar
immaanuvael ennotiruppaarae
ulakaththin raajaa avar
thoothar pottum thaevan avar
immaanuvael ennotiruppaarae-2

immaanuvael immaanuvael
immaanuvael ennotiruppaarae-2

2.makimai niraintha thaevan avar
makaththuvaththin karththar avar
immaanuvael ennotiruppaarae
samaathaana pirapu avar
nanmai tharum thakappan avar
immaanuvael ennotiruppaarae-2

immaanuvael immaanuvael
immaanuvael ennotiruppaarae-2

3. manithanaakap pirantha avar
paralokaththai thirantha avar
immaanuvael ennotiruppaarae
maamsamaaka vantha avar
namakkul vaalum Yesu avar
immaanuvael ennotiruppaarae-2

immaanuvael immaanuvael
immaanuvael ennotiruppaarae-4

PowerPoint Presentation Slides for the song Immanuel Immanuel Ennodiruntharae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites