தமிழ்

Iyane Ivar Kaasi - ஐயனே இவர்க் காசி ஈகுவாய்

ஐயனே இவர்க் காசி ஈகுவாய்
மெய்யாய் உன்னைச் சார என்றும்

பொய்யா மிவ்வுல காசை யைவிட்டு
மெய்யாய் உன்னைச் சார என்றும்

பாவ முஞ்செக சால மும்விட்டுப்
பனுவ லுரைப் படியே வெகு
ஆவ லாயுன தருளி னாலுயிர்
அடையக் கதி யடைய என்றும்

நற்றுதி செயும் பத்த ராயுன்றன்
பொற்றா ளிணை போற்றி ஓங்கு
சற்கு ணமுமெய் வாழ்வு மேபெற்றுச்
சான்றோர் நெறிசார என்றும்

இன்று தொட்டிவர் என்று மேயுனைச்
சென்றே எங்குங் கூறிப் பயன்
நன்றி பெற்றுயர் வென்றி யுற்றினி
ஒன்றி யுயர்ந் தோங்க என்றும்

அன்று சீடராய்ப் பன்னி ருவரை
அழைத்தாய் தயை விளைத்தாய் இவர்
என்றுஞ் சபையில் ஒன்றி வைகிட
நின்றுன் கிருபை ஈவாய் என்றும்
ஐயனே இவர்க் காசி ஈகுவாய்
மெய்யாய் உன்னைச் சார என்றும்

Iyane Ivar Kaasi Lyrics in English

aiyanae ivark kaasi eekuvaay
meyyaay unnaich saara entum

poyyaa mivvula kaasai yaivittu
meyyaay unnaich saara entum

paava munjaெka saala mumvittup
panuva luraip patiyae veku
aava laayuna tharuli naaluyir
ataiyak kathi yataiya entum

nattuthi seyum paththa raayuntan
pottaா linnai potti ongu
sarku namumey vaalvu maepettuch
saantor nerisaara entum

intu thottivar entu maeyunaich
sente engung koorip payan
nanti pettuyar venti yuttini
onti yuyarn thonga entum

antu seedaraayp panni ruvarai
alaiththaay thayai vilaiththaay ivar
entunj sapaiyil onti vaikida
nintun kirupai eevaay entum
aiyanae ivark kaasi eekuvaay
meyyaay unnaich saara entum

PowerPoint Presentation Slides for the song Iyane Ivar Kaasi

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites