தமிழ்

Iyane Umadhu Thiruvadi Kalukke - ஐயனே! உமதுதிருவடி களுக்கே

1. ஐயனே! உமதுதிருவடி களுக்கே
ஆயிரந்தரந் தோத்திரம்!
மெய்யனே! உமது தயைகளை அடியேன்
விவரிக்க எம்மாத்திரம்?

2. சென்றதாம் இரவில் தேவரீனென்னைச்
சேர்த்தரவணைத்தீரே;
அந்தடைவாயிப் பகலிலுங் கிருபை
யாகவா தரிப்பீரே

3. இருதயந் தனை நீர் புதியதே யாக்கும்
ஏழையைக் குணமாக்கும்
கருணையாய் என்னை உமதகமாக்கிக்
கன்மமெல்லாம் போக்கும்

4. நாவிழி செவியை, நாதனே, இந்த
நாளெல்லாம் நீர் காரும்,
தீவினை விலகிநான் திருமுகம் நோக்க,
தெய்வமே, அருள்கூரும்

5. கைகாலால் நான் பவம்புரி யாமல்
சுத்தனே துணை நில்லும்
துய்யனே, உம்மால் தான் எனதிதயம்
தூய்வழியே செல்லும்

6. ஊழியந் தனைநான் உண்மையாச் செய்ய
உதவி நீர் செய்வீரே
ஏழைநான் உமக்கே இசையநல் ஆவி
இன்பமாய்ப் பெய்வீரே

7. அத்தனே! உமது மகிமையை நோக்க,
அயலான் நலம்பார்க்கச்
சித்தமாய் அருளும், மெய்விசுவாசம்,
தேவனே உமக்கேற்க

8. இன்றும் என் மீட்பைப் பயம் நடுக்கத்தோ
டேயடியேன் நடத்தப்
பொன்றிடா பலமே தாரும், என் நாளைப்
பூவுலகில் கடத்த

9. இந்த நாளிலுமே திருச்சபை வளர
ஏகா தயைகூரும்
தந்தையே, நானதற் குதவியாயிருக்கத்
தற்பரா வரந்தாரும்

Iyane Umadhu Thiruvadi Kalukke Lyrics in English

1. aiyanae! umathuthiruvati kalukkae

aayirantharan thoththiram!

meyyanae! umathu thayaikalai atiyaen

vivarikka emmaaththiram?

2. sentathaam iravil thaevareenennaich

serththaravannaiththeerae;

anthataivaayip pakalilung kirupai

yaakavaa tharippeerae

3. iruthayan thanai neer puthiyathae yaakkum

aelaiyaik kunamaakkum

karunnaiyaay ennai umathakamaakkik

kanmamellaam pokkum

4. naavili seviyai, naathanae, intha

naalellaam neer kaarum,

theevinai vilakinaan thirumukam Nnokka,

theyvamae, arulkoorum

5. kaikaalaal naan pavampuri yaamal

suththanae thunnai nillum

thuyyanae, ummaal thaan enathithayam

thooyvaliyae sellum

6. ooliyan thanainaan unnmaiyaach seyya

uthavi neer seyveerae

aelainaan umakkae isaiyanal aavi

inpamaayp peyveerae

7. aththanae! umathu makimaiyai Nnokka,

ayalaan nalampaarkkach

siththamaay arulum, meyvisuvaasam,

thaevanae umakkaerka

8. intum en meetpaip payam nadukkaththo

taeyatiyaen nadaththap

pontidaa palamae thaarum, en naalaip

poovulakil kadaththa

9. intha naalilumae thiruchchapai valara

aekaa thayaikoorum

thanthaiyae, naanathar kuthaviyaayirukkath

tharparaa varanthaarum

PowerPoint Presentation Slides for the song Iyane Umadhu Thiruvadi Kalukke

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites