தமிழ்

Karaiyeri Umathandai Nirkumpothu - கரையேறி உமதண்டை

1. கரையேறி உமதண்டை
நிற்கும்போது ரட்சகா
உதவாமல் பலனற்று
வெட்கப்பட்டுப் போவேனோ

ஆத்மா ஒன்றும் இரட்சிக்காமல்
வெட்கத்தோடு ஆண்டவா
வெறுங்கையனாக உம்மைக்
கண்டுகொள்ளல் ஆகுமா

2. ஆத்துமாக்கள் பேரில் வாஞ்சை
வைத்திடாமல் சோம்பலாய்க்
காலங்கழித்தோர் அந்நாளில்
தூக்கிப்பார் நிர்ப்பந்தராய்

3. தேவரீர் கை தாங்க சற்றும்
சாவுக்கஞ்சிக் கலங்கேன்
ஆயினும் நான் பெலன் காண
உழைக்காமற் போயினேன்

4. வாணாள் எல்லாம் வீணாளாகச்
சென்று போயிற்றே ஐயோ
மோசம் போனேன் விட்ட நன்மை
அழுதாழும் வருமோ

5. பக்தரே உற்சாகத்தோடு
எழும்பிப் பிரகாசிப்பீர்
ஆத்துமாக்கள் யேசுவண்டை
வந்துசேர உழைப்பீர்

Karaiyeri Umathandai Nirkumpothu Lyrics in English

1. karaiyaeri umathanntai
nirkumpothu ratchakaa
uthavaamal palanattu
vetkappattup povaeno

aathmaa ontum iratchikkaamal
vetkaththodu aanndavaa
verungaiyanaaka ummaik
kanndukollal aakumaa

2. aaththumaakkal paeril vaanjai
vaiththidaamal sompalaayk
kaalangaliththor annaalil
thookkippaar nirppantharaay

3. thaevareer kai thaanga sattum
saavukkanjik kalangaen
aayinum naan pelan kaana
ulaikkaamar poyinaen

4. vaannaal ellaam veennaalaakach
sentu poyitte aiyo
mosam ponaen vitta nanmai
aluthaalum varumo

5. paktharae ursaakaththodu
elumpip pirakaasippeer
aaththumaakkal yaesuvanntai
vanthusera ulaippeer

PowerPoint Presentation Slides for the song Karaiyeri Umathandai Nirkumpothu

by clicking the fullscreen button in the Top left