தமிழ்

Karththaavae Yukayukamaay Em Thunai Aayineer - கர்த்தாவே யுகயுகமாய் எம் துணை ஆயினீர்

1.கர்த்தாவே யுகயுகமாய் எம் துணை ஆயினீர்
நீர் இன்னும் வரும் காலமாய் எம் நம்பிக்கை ஆவீர்

2.உம் ஆசனத்தின் நிழலே பக்தர் அடைக்கலம்
உம் வன்மையுள்ள புயமே நிச்சய கேடகம்

3.பூலோகம் உருவாகியே, மலைகள் தோன்றுமுன்
சுயம்புவாய் என்றும் நீரே மாறா பராபரன்

4.ஆயிரம் ஆண்டு உமக்கு ஓர் நாளைப்போலாமே
யுகங்கள் தேவரீருக்கு ஓர் இமைக்கொப்பாமே

5.சாவுக்குள்ளான மானிடர் நிலைக்கவே மாட்டார்
உலர்ந்த பூவைப்போல் அவர் உதிர்ந்து போகிறார்

6.கர்த்தாவே, யுகயுகமாய் எம் துணை ஆயினீர்
இக்கட்டில் நற் சகாயராய் எம் நித்திய வீடாவீர்

Karththaavae Yukayukamaay Em Thunai Aayineer Lyrics in English

1.karththaavae yukayukamaay em thunnai aayineer
neer innum varum kaalamaay em nampikkai aaveer

2.um aasanaththin nilalae pakthar ataikkalam
um vanmaiyulla puyamae nichchaya kaedakam

3.poolokam uruvaakiyae, malaikal thontumun
suyampuvaay entum neerae maaraa paraaparan

4.aayiram aanndu umakku or naalaippolaamae
yukangal thaevareerukku or imaikkoppaamae

5.saavukkullaana maanidar nilaikkavae maattar
ularntha poovaippol avar uthirnthu pokiraar

6.karththaavae, yukayukamaay em thunnai aayineer
ikkattil nar sakaayaraay em niththiya veedaaveer

PowerPoint Presentation Slides for the song Karththaavae Yukayukamaay Em Thunai Aayineer

by clicking the fullscreen button in the Top left