தமிழ்

Karththarukku Kaaththiruppor - கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் யாரும்

கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் யாரும்
கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் யாரும்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை — (2)

1. துன்பங்கள் தொல்லைகள் , கஷ்டங்கள் வந்தாலும்
கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை — கர்த்தருக்கு

2. வியாதிகள் வறுமை , வேதனை வந்தாலும்
கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை — கர்த்தருக்கு

3. தேசத்தில் கொள்ளைநோய் , யுத்தங்கள் வந்தாலும்
கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை — கர்த்தருக்கு

4. பாவத்தின் கொடுமையால் பல ஜனம் அழிந்தாலும்

கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை — கர்த்தருக்கு

Karththarukku Kaaththiruppor Lyrics in English

karththarukkuk kaaththiruppor yaarum
karththarukkuk kaaththiruppor yaarum
vetkappattup povathillai — (2)

1. thunpangal thollaikal , kashdangal vanthaalum
karththarukkuk kaaththiruppor vetkappattup povathillai — karththarukku

2. viyaathikal varumai , vaethanai vanthaalum
karththarukkuk kaaththiruppor vetkappattup povathillai — karththarukku

3. thaesaththil kollaiNnoy , yuththangal vanthaalum
karththarukkuk kaaththiruppor vetkappattup povathillai — karththarukku

4. paavaththin kodumaiyaal pala janam alinthaalum
karththarukkuk kaaththiruppor vetkappattup povathillai — karththarukku

PowerPoint Presentation Slides for the song Karththarukku Kaaththiruppor

by clicking the fullscreen button in the Top left