தமிழ்

Kirubaiyal Nilai Nirkirom - கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
கிருபை – (7) – கிருபையால்

1. பெயர் சொல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை
பெரியவனாக்கியதும் உங்க கிருபை
கிருபை – (7) – கிருபையால்

2. நீதிமானாய் மாற்றியது உங்க கிருபை
நித்தியத்தில் சேர்ப்பது உங்க கிருபை
கிருபை – (7) – கிருபையால்

3. கட்டுகளை நீக்கினது உங்க கிருபை
காயங்களை கட்டியதும் உங்க கிருபை
கிருபை – (7) – கிருபையால்

4. வல்லமையை அளித்தது உங்க கிருபை
வரங்களை கொடுத்தது உங்க கிருபை
கிருபை – (7) – கிருபையால்

5. கிருபையை கொண்டாடுகிறோம்
தேவ கிருபையை கொண்டாடுகிறோம்
கிருபை – (7) – கிருபையால்

kirupaiyaal nilai nirkintom
thaeva kirupaiyaal nilai nirkintom

kirupai (kirupai) kirupai (kirupai) (7)

paer solli alaiththathu unga kirupai

periyavanaakkiyathum unga kirupai

neetheemaanaay maattinathu unga kirupai

niththiyaththil serppathum unga kirupai

kattukalai neekkiyathum unga kirupai

kaayangalai kattiyathum unga kirupai

vallamaiyai aliththathum unga kirupai

varangalai koduththathum unga kirupai

Kirubaiyal Nilai Nirkirom Lyrics in English

kirupaiyaal nilai nirkintom

um kirupaiyaal nilai nirkintom

kirupai - (7) - kirupaiyaal

1. peyar solli alaiththathu unga kirupai

periyavanaakkiyathum unga kirupai

kirupai - (7) - kirupaiyaal

2. neethimaanaay maattiyathu unga kirupai

niththiyaththil serppathu unga kirupai

kirupai - (7) - kirupaiyaal

3. kattukalai neekkinathu unga kirupai

kaayangalai kattiyathum unga kirupai

kirupai - (7) - kirupaiyaal

4. vallamaiyai aliththathu unga kirupai

varangalai koduththathu unga kirupai

kirupai - (7) - kirupaiyaal

5. kirupaiyai konndaadukirom

thaeva kirupaiyai konndaadukirom

kirupai - (7) - kirupaiyaal

kirupaiyaal nilai nirkintom
thaeva kirupaiyaal nilai nirkintom

kirupai (kirupai) kirupai (kirupai) (7)

paer solli alaiththathu unga kirupai

periyavanaakkiyathum unga kirupai

neetheemaanaay maattinathu unga kirupai

niththiyaththil serppathum unga kirupai

kattukalai neekkiyathum unga kirupai

kaayangalai kattiyathum unga kirupai

vallamaiyai aliththathum unga kirupai

varangalai koduththathum unga kirupai

PowerPoint Presentation Slides for the song Kirubaiyal Nilai Nirkirom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites