தமிழ்

Lesana Kariyam Umaku Adhu - லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம்

லேசான காரியம், உமக்கது லேசான காரியம் ( 2 )

அனுபல்லவி

பெலன் உள்ளவன், பெலன் அற்றவன்

பெலன் உள்ளவன், பெலன் இல்லாதவன்

யாராய் இருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது

லேசான காரியம், உமக்கது லேசான காரியம்

சரணங்கள்

1. மண்ணைப் பிசைந்து மனிதனைப் படைப்பது லேசான காரியம் (2)
மண்ணான மனுவுக்கு மன்னாவை அழிப்பது லேசான காரியம் (2)
உமக்கது, லேசான காரியம் — பெலன் உள்ளவன்

2. உயிர் அற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வது லேசான காரியம் (2)
தீராத நோய்களை வார்த்தையால் தீர்ப்பதும் லேசான காரியம் (2)
உமக்கது, லேசான காரியம் — பெலன் உள்ளவன்

3. இடறிய மீனவனை சீஷனாய் மாற்றுவது லேசான காரியம் (2)
இடையனை கோமகனாய் அரியணை ஏற்றுவதும் லேசான காரியம் (2)
உமக்கது, லேசான காரியம் — பெலன் உள்ளவன்

Lesana Kariyam Umaku Adhu Lyrics in English

laesaana kaariyam, umakkathu laesaana kaariyam ( 2 )

anupallavi

pelan ullavan, pelan attavan

pelan ullavan, pelan illaathavan

yaaraay irunthaalum uthavikal seyvathu

laesaana kaariyam, umakkathu laesaana kaariyam

saranangal

1. mannnnaip pisainthu manithanaip pataippathu laesaana kaariyam (2)

mannnnaana manuvukku mannaavai alippathu laesaana kaariyam (2)

umakkathu, laesaana kaariyam — pelan ullavan

2. uyir atta sadalaththai uyir pera seyvathu laesaana kaariyam (2)

theeraatha Nnoykalai vaarththaiyaal theerppathum laesaana kaariyam (2)

umakkathu, laesaana kaariyam — pelan ullavan

3. idariya meenavanai seeshanaay maattuvathu laesaana kaariyam (2)

itaiyanai komakanaay ariyannai aettuvathum laesaana kaariyam (2)

umakkathu, laesaana kaariyam — pelan ullavan

PowerPoint Presentation Slides for the song Lesana Kariyam Umaku Adhu

by clicking the fullscreen button in the Top left