தமிழ்

Maa Maatchi Karththar Saashdaangam Seyvom - மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம் செய்வோம்

1. மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம் செய்வோம்
வல்லவர் அன்பர் பாடிப் போற்றுவோம்
நம் கேடகம் காவல் அனாதியானோர்
மகிமையில் வீற்றுத் துதி அணிந்தோர்

2. சர்வ வல்லமை தயை போற்றுவோம்
ஒளி தரித்தோர் வானம் சூழ்ந்தோராம்
குமுறும் மின்மேகம் கோபரதமே
கொடும் கொண்டல் காற்றிருள் சூழ்பாதையே

3. மா நீச மண்ணோர் நாணல் போன்றோர் நாம்
என்றும் கைவிடீர் உம்மை நம்புவோம்
ஆ, உருக்க தயை! முற்றும் நிற்குமே
மீட்பர் நண்பர் காவலர் சிருஷ்டிகரே

4. ஆ, சர்வ சக்தி! சொல்லொன்னா அன்பே!
மகிழ்வாய் விண்ணில் தூதர் போற்றவே
போற்றிடுவோம் தாழ்ந்தோர் நாம் அற்பர் என்றும்
மெய் வணக்கமாய் துதி பாடலோடும்

Maa Maatchi Karththar Saashdaangam Seyvom Lyrics in English

1. maa maatchi karththar saashdaangam seyvom
vallavar anpar paatip pottuvom
nam kaedakam kaaval anaathiyaanor
makimaiyil veettuth thuthi anninthor

2. sarva vallamai thayai pottuvom
oli thariththor vaanam soolnthoraam
kumurum minmaekam koparathamae
kodum konndal kaattirul soolpaathaiyae

3. maa neesa mannnnor naanal pontor naam
entum kaiviteer ummai nampuvom
aa, urukka thayai! muttum nirkumae
meetpar nannpar kaavalar sirushtikarae

4. aa, sarva sakthi! sollonnaa anpae!
makilvaay vinnnnil thoothar pottavae
pottiduvom thaalnthor naam arpar entum
mey vanakkamaay thuthi paadalodum

PowerPoint Presentation Slides for the song Maa Maatchi Karththar Saashdaangam Seyvom

by clicking the fullscreen button in the Top left