தமிழ்

Magimai Matchimai Niraindhavare - மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே!

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே!
மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம்
பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை
பணிந்தே தொழுகுவோம்

1. உன்னத தேவன் நீரே!
ஞானம் நிறைந்தவரே
முழங்கால் யாவுமே
பாரில் மடங்கிடுதே
உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே!
என்றும் தொழுதிடுவோம் – மகிமை

2. ஒருவரும் சேரா ஒளியில்
வாசம் செய்பவரே!
ஒளியினை தந்ததுமே
இதயத்தில் வாசம் செய்யும்
ஒளிநிறைவே அருள் நிறைவே!
என்றும் தொழுதிடுவோம் – மகிமை

3. பரிசுத்த தேவன் நீரே!
பாதம் பணிந்திடுவோம்
கழுவியே நிறுத்தினீரே
சத்திய தேவன் நீரே!
கனம் மகிமை செலுத்தியே நாம்
என்றும் தொழுதிடுவோம் – மகிமை

4. நித்திய தேவன் நீரே!
நீதி நிறைந்தவரே!
அடைக்கலமானவரே!
அன்பு நிறைந்தவரே!
நல்லவரே வல்லவரே!
என்றும் தொழுதிடுவோம் – மகிமை

5. அற்புதம் தேவன் நீரே!
ஆசீர் அளிப்பவரே!
அகமதில் மகிழ்ந்துமே
துதியினில் புகழ்ந்துமே
ஆவியோடும் உண்மையோடும்
என்றும் தொழுதிடுவோம் – மகிமை

In English:

Magimai Matchimai Nirainthavare
Magilvudan tholuthiduvom
Parisuththa devanaam yesuvai
Paninthe tholuvom

1. Unnatha devan neere
Niyaanam nirainthavare
Mulangaal yaavume
Paaril madangiduthe
Uyarnthavare siranthavare
Endrum tholuthiduvom – Magimai

2. Oruvarum seeraa oliyil
Vaasam seibavare
Oliyinai thanthathume
Ithayathil vaasam seiyum
Oliniraive arul niraive
Endrum tholuthiduvom  – Magimai

3. Parisuththa devan neere
Paatham paninthiduvom
Kaluviye niruththineere
Sathiyaa devane neere
Kanam magimai seluththiye
Naam endrum tholuthiduvom – Magimai

4. Niththiyaa devan neere
Neethi nirainthavare
Adaikkalamaanavare
Anbu nirainthavare
Nallavare vallavare
Endrum tholuthiduvom – Magimai

5. Arputham devan neere
Aaseer alippavare
Agamathil magilnthume
Thuthiyinil pugalnthume
Aaviyodum Unmaiyodum
Endrum tholuthiduvom  – Magimai

Magimai Matchimai Niraindhavare Lyrics in English

makimai maatchimai nirainthavarae!
makilvudan tholuthiduvom
parisuththa thaevanaam Yesuvai
panninthae tholukuvom

1. unnatha thaevan neerae!
njaanam nirainthavarae
mulangaal yaavumae
paaril madangiduthae
uyarnthavarae siranthavarae!
entum tholuthiduvom - makimai

2. oruvarum seraa oliyil
vaasam seypavarae!
oliyinai thanthathumae
ithayaththil vaasam seyyum
oliniraivae arul niraivae!
entum tholuthiduvom - makimai

3. parisuththa thaevan neerae!
paatham panninthiduvom
kaluviyae niruththineerae
saththiya thaevan neerae!
kanam makimai seluththiyae naam
entum tholuthiduvom - makimai

4. niththiya thaevan neerae!
neethi nirainthavarae!
ataikkalamaanavarae!
anpu nirainthavarae!
nallavarae vallavarae!
entum tholuthiduvom - makimai

5. arputham thaevan neerae!
aaseer alippavarae!
akamathil makilnthumae
thuthiyinil pukalnthumae
aaviyodum unnmaiyodum
entum tholuthiduvom - makimai

In English:

Magimai Matchimai Nirainthavare
Magilvudan tholuthiduvom
Parisuththa devanaam yesuvai
Paninthe tholuvom

1. Unnatha devan neere
Niyaanam nirainthavare
Mulangaal yaavume
Paaril madangiduthe
Uyarnthavare siranthavare
Endrum tholuthiduvom - Magimai

2. Oruvarum seeraa oliyil
Vaasam seibavare
Oliyinai thanthathume
Ithayathil vaasam seiyum
Oliniraive arul niraive
Endrum tholuthiduvom  - Magimai

3. Parisuththa devan neere
Paatham paninthiduvom
Kaluviye niruththineere
Sathiyaa devane neere
Kanam magimai seluththiye
Naam endrum tholuthiduvom - Magimai

4. Niththiyaa devan neere
Neethi nirainthavare
Adaikkalamaanavare
Anbu nirainthavare
Nallavare vallavare
Endrum tholuthiduvom - Magimai

5. Arputham devan neere
Aaseer alippavare
Agamathil magilnthume
Thuthiyinil pugalnthume
Aaviyodum Unmaiyodum
Endrum tholuthiduvom  - Magimai

PowerPoint Presentation Slides for the song Magimai Matchimai Niraindhavare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites