தமிழ்

Naan Nanagavay Vandiroukirain - நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

Naan Nanagavay Vandiroukirain

நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்
உம் பிரசன்னத்தில் வந்து நிற்கிறேன்
நீர் இன்று என்னை ஏற்றுக்கொள்வீரா
உம் ராஜ்ஜியத்தில் சேர்த்துக்கொள்வீரா

1. யோசேப்பை போல் நான் ஒழுங்கில்லையே
நோவாவைப் போல் நீதிமானும் இல்லையே
ஆபிரகாமைப் போல் விசுவாசியில்லையே
தானியேலைப் போல் உம்மை வேண்டவில்லையே
நான் நானாக தானாக வந்திருக்கிறேன்

2. மார்த்தாளைப்போல் உம்மை சேவிக்கலையே
மரியாளைப்போல் உம்மை நேசிக்கலையே
எஸ்தரைப்போல் எதையும் செய்யவில்லையே
எலிசபெத்தின் நற்குணங்கள் என்னில் இல்லையே
நான் வீணாகி பாழாகி வந்திருக்கிறேன்

Naan Nanagavay Vandiroukirain
Um prasannathil vandhu nirkirayn
Neer indru ennai yetrukolveeraa
Um raajiyathil seerthukolveeraa

1. Yosaeppai pol naan ozhungillaiyae
Noah vai pol needhimaanum illaiyae
Aabragamaai pol visuvaasi illaiyae
Dhaaniyaelai pol ummai vaendavillaiyae
Naan naanaaga thaanaaga vandhirukkirayn

2. Maarthaalai pol umai sevikkalayae
Mariyaalai pol ummai naysikkalayae
Estherai pol edhayum seiyyavillaiyae
Elizabethin nargunangal ennil illaiyae
Naan veenaagi paazhaagi vandhirukkirayn

Naan Nanagavay Vandiroukirain – நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன் Lyrics in English

Naan Nanagavay Vandiroukirain

naan naanaakavae vanthirukkiraen
um pirasannaththil vanthu nirkiraen
neer intu ennai aettukkolveeraa
um raajjiyaththil serththukkolveeraa

1. yoseppai pol naan olungillaiyae
Nnovaavaip pol neethimaanum illaiyae
aapirakaamaip pol visuvaasiyillaiyae
thaaniyaelaip pol ummai vaenndavillaiyae
naan naanaaka thaanaaka vanthirukkiraen

2. maarththaalaippol ummai sevikkalaiyae
mariyaalaippol ummai naesikkalaiyae
estharaippol ethaiyum seyyavillaiyae
elisapeththin narkunangal ennil illaiyae
naan veennaaki paalaaki vanthirukkiraen

Naan Nanagavay Vandiroukirain
Um prasannathil vandhu nirkirayn
Neer indru ennai yetrukolveeraa
Um raajiyathil seerthukolveeraa

1. Yosaeppai pol naan ozhungillaiyae
Noah vai pol needhimaanum illaiyae
Aabragamaai pol visuvaasi illaiyae
Dhaaniyaelai pol ummai vaendavillaiyae
Naan naanaaga thaanaaga vandhirukkirayn

2. Maarthaalai pol umai sevikkalayae
Mariyaalai pol ummai naysikkalayae
Estherai pol edhayum seiyyavillaiyae
Elizabethin nargunangal ennil illaiyae
Naan veenaagi paazhaagi vandhirukkirayn

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Nanagavay Vandiroukirain – நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

by clicking the fullscreen button in the Top left