தமிழ்

Nam Devanai Thuthithuppadi - நம் தேவனைத் துதித்துப்பாடி

நம் தேவனைத் துதித்துப்பாடி
அவர் நாமம் போற்றுவோம்

களிகூர்ந்திடுவோம் , அகமகிழ்ந்திடுவோம்
துதி சாற்றிடுவோம் , புகழ் பாடிடுவோம்
அவர் நாமம் போற்றுவோம்

1. நம் பாவம் யாவும் நீக்கி மீட்டார்
அவர் நாமம் போற்றுவோம்
துன் மார்க்க வாசம் முற்றும் நீக்கி
அவர் நாமம் போற்றுவோம் — களிகூர்ந்திடுவோம்

2. மெய் ஜீவ பாதை தன்னில் சென்று
அவர் நாமம் போற்றுவோம்
நல் ஆவியின் கனிகள் ஈந்து
அவர் நாமம் போற்றுவோம் — களிகூர்ந்திடுவோம்

3. மேலோக தூதர் கீதம் பாடி
அவர் நாமம் போற்றுவோம்
பேரின்ப நாடு தன்னில் வாழ
அவர் நாமம் போற்றுவோம் — களிகூர்ந்திடுவோம்

Nam Devanai Thuthithuppadi Lyrics in English

nam thaevanaith thuthiththuppaati

avar naamam pottuvom

kalikoornthiduvom , akamakilnthiduvom

thuthi saattiduvom , pukal paadiduvom

avar naamam pottuvom

1. nam paavam yaavum neekki meettar

avar naamam pottuvom

thun maarkka vaasam muttum neekki

avar naamam pottuvom — kalikoornthiduvom

2. mey jeeva paathai thannil sentu

avar naamam pottuvom

nal aaviyin kanikal eenthu

avar naamam pottuvom — kalikoornthiduvom

3. maeloka thoothar geetham paati

avar naamam pottuvom

paerinpa naadu thannil vaala

avar naamam pottuvom — kalikoornthiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Nam Devanai Thuthithuppadi

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites