தமிழ்

Namaskaaram Thaevanae - நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே
நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

மலர்களை படைத்தவரே நமஸ்காரமே (2)
மலைகளை உடைத்தவரே நமஸ்காரமே (2)

புயல்காற்றை தடுத்தவரே நமஸ்காரமே (2)
போர்ப்படை அமைத்தவரே நமஸ்காரமே (2)

எரிகோவை இடித்தவரே நமஸ்காரமே (2)
எகிப்தை வென்றவரே நமஸ்காரமே (2)

வெற்றியை தருபவரே நமஸ்காரமே (2)
பற்றியே எரிபவரே நமஸ்காரமே (2)

எனக்குள்ளே இருப்பவரே நமஸ்காரமே (2)
எகோவா தெய்வமே நமஸ்காரமே (2)

எலியாவை எடுத்தவரே நமஸ்காரமே (2)
எலிசாவை கொடுத்தவரே நமஸ்காரமே (2)

குருடரை தொட்டவரே நமஸ்காரமே (2)
வியாதியை நீக்கினீரே நமஸ்காரமே (2)

Namaskaaram Thaevanae Lyrics in English

namaskaaram thaevanae namaskaaramae
namaskaaram thaevanae namaskaaramae

malarkalai pataiththavarae namaskaaramae (2)
malaikalai utaiththavarae namaskaaramae (2)

puyalkaattaை thaduththavarae namaskaaramae (2)
porppatai amaiththavarae namaskaaramae (2)

erikovai itiththavarae namaskaaramae (2)
ekipthai ventavarae namaskaaramae (2)

vettiyai tharupavarae namaskaaramae (2)
pattiyae eripavarae namaskaaramae (2)

enakkullae iruppavarae namaskaaramae (2)
ekovaa theyvamae namaskaaramae (2)

eliyaavai eduththavarae namaskaaramae (2)
elisaavai koduththavarae namaskaaramae (2)

kurudarai thottavarae namaskaaramae (2)
viyaathiyai neekkineerae namaskaaramae (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Namaskaaram Thaevanae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites