தமிழ்

Neer Maathiram Enakku - நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு – 2
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு – 2
மாயையான உலகில்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
மாறிடும் உலகில்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு – 2

1. அரணும் என் கோட்டையும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
கோட்டையும் துருகமும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு – 2
துருகமும் கேடகமும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
கேடகமும் கன்மலையும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு – 2

2. ஆசை வேறு உம்மையன்றி
யாருமில்லை எனக்கு
ஆதரவு உம்மையன்றி
யாருமில்லை எனக்கு – 2
ஆனந்தம் உம்மையன்றி
ஒன்றுமில்லை எனக்கு
எண்ணங்களில் உம்மையன்றி
யாருமில்லை எனக்கு – 2

Neer Maathiram Enakku Lyrics in English

neer maathram enakku - 2
neer allaal ulakil
yaarunndu enakku
neer maathram enakku - 2

maayaiyaana ulakil
neer maathram enakku
maaridum ulakil
neer maathram enakku - 2

1. aranum en kottaைyum
neer maathram enakku
kottaைyum thurukamum
neer maathram enakku - 2

thurukamum kaedakamum
neer maathram enakku
kaedakamum kanmalaiyum
neer maathram enakku - 2

2. aasai vaetru ummaiyanti
yaarumillai enakku
aatharavu ummaiyanti
yaarumillai enakku - 2

aanantham ummaiyanti
ontumillai enakku
ennnangalil ummaiyanti
yaarumillai enakku - 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Neer Maathiram Enakku

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites