தமிழ்

Neer Neere Periyavar - நீர் நீரே பெரியவர்

நீர் நீரே பெரியவர்
நீர் ஒருவர் நீரே பெரியவர்
மிகவும் மிகவும் பெரியவர்
நீர் மிகவும் பெரியவர்

வீசும் புயல்காற்றைப் படைத்தவரே
தூதர் துதிக்குள்ளே இருப்பவரே
மொத்த உலகத்தை ஆள்பவரே
எங்கள் இதயத்தில் வாழ்பவரே

நீர் நீரே பெரியவர்
நீர் ஒருவர் நீரே பெரியவர்
மிகவும் மிகவும் பெரியவர்
நீர் மிகவும் பெரியவர்

1. எல்ரோயீ என்னைக் காண்பவரே
    எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவரே
    ஏலோஹிம் என்றும் உள்ளவரே
    யெஷுவா ஆட்டுக்குட்டியானவரே

கரங்களை உயர்த்தி
துதிபலி செலுத்தி
புது ஒலி எழுப்பி ஆராதிக்கின்றோம்
பாட்டுக்கள் பாடி
ஆட்டங்கள் ஆடி
கூட்டங்கள் கூடி உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

நீர் நீரே பெரியவர்
நீர் ஒருவர் நீரே பெரியவர்
மிகவும் மிகவும் பெரியவர்
நீர் மிகவும் பெரியவர்

2. மலைகளை பெயர்த்து தரையாக்குவீர்
    பள்ளங்கள் நிரப்பி சமமாக்குவீர்
    கரடுகள் முரடுகள் நேராக்குவீர்
    செம்மையான பாதையில் நடத்திடுவீர்

கரங்களை உயர்த்தி
துதிபலி செலுத்தி
புது ஒலி எழுப்பி ஆராதிக்கின்றோம்
பாட்டுக்கள் பாடி
ஆட்டங்கள் ஆடி
கூட்டங்கள் கூடி உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

நீர் நீரே பெரியவர்
நீர் ஒருவர் நீரே பெரியவர்
மிகவும் மிகவும் பெரியவர்
நீர் மிகவும் பெரியவர்

வீசும் புயல்காற்றைப் படைத்தவரே
தூதர் துதிக்குள்ளே இருப்பவரே
மொத்த உலகத்தை ஆள்பவரே
எங்கள் இதயத்தில் வாழ்பவரே

நீர் நீரே பெரியவர்
நீர் ஒருவர் நீரே பெரியவர்
மிகவும் மிகவும் பெரியவர்
நீர் மிகவும் பெரியவர்

Neer Neere Periyavar Lyrics in English

neer neerae periyavar
neer oruvar neerae periyavar
mikavum mikavum periyavar
neer mikavum periyavar

veesum puyalkaattaைp pataiththavarae
thoothar thuthikkullae iruppavarae
moththa ulakaththai aalpavarae
engal ithayaththil vaalpavarae

neer neerae periyavar
neer oruvar neerae periyavar
mikavum mikavum periyavar
neer mikavum periyavar

1. elroyee ennaik kaannpavarae
    elshadaay sarva vallavarae
    aelohim entum ullavarae
    yeshuvaa aattukkuttiyaanavarae

karangalai uyarththi
thuthipali seluththi
puthu oli eluppi aaraathikkintom
paattukkal paati
aattangal aati
koottangal kooti ummai aaraathikkintom

neer neerae periyavar
neer oruvar neerae periyavar
mikavum mikavum periyavar
neer mikavum periyavar

2. malaikalai peyarththu tharaiyaakkuveer
    pallangal nirappi samamaakkuveer
    karadukal muradukal naeraakkuveer
    semmaiyaana paathaiyil nadaththiduveer

karangalai uyarththi
thuthipali seluththi
puthu oli eluppi aaraathikkintom
paattukkal paati
aattangal aati
koottangal kooti ummai aaraathikkintom

neer neerae periyavar
neer oruvar neerae periyavar
mikavum mikavum periyavar
neer mikavum periyavar

veesum puyalkaattaைp pataiththavarae
thoothar thuthikkullae iruppavarae
moththa ulakaththai aalpavarae
engal ithayaththil vaalpavarae

neer neerae periyavar
neer oruvar neerae periyavar
mikavum mikavum periyavar
neer mikavum periyavar

PowerPoint Presentation Slides for the song Neer Neere Periyavar

by clicking the fullscreen button in the Top left