தமிழ்

Neer Vaalgavae Yesuvae - நீர் வாழ்கவே இயேசுவே

நீர் வாழ்கவே இயேசுவே
உம் வல்ல நாமம் வாழ்கவே x 2

அல்லேலூயா இயேசுவே
அல்லேலூயா இயேசுவே x 3

Verse 1

நீர் பரிசுத்தர் இயேசுவே
பரிசுத்தமானவர் x 2

அல்லேலூயா இயேசுவே
அல்லேலூயா இயேசுவே x 3

Verse 2

நீர் அற்புதர் இயேசுவே
அற்புதங்கள் செய்பவர் x 2

அல்லேலூயா இயேசுவே
அல்லேலூயா இயேசுவே x 3

Verse 3

என்னை மீட்டிரே இயேசுவே
உம் செந்த இரத்தம் சிந்தியே x 2

அல்லேலூயா இயேசுவே
அல்லேலூயா இயேசுவே x 3

Neer Vaalgavae Yesuvae Lyrics in English

neer vaalkavae Yesuvae

um valla naamam vaalkavae x 2

allaelooyaa Yesuvae

allaelooyaa Yesuvae x 3

Verse 1

neer parisuththar Yesuvae

parisuththamaanavar x 2

allaelooyaa Yesuvae

allaelooyaa Yesuvae x 3

Verse 2

neer arputhar Yesuvae

arputhangal seypavar x 2

allaelooyaa Yesuvae

allaelooyaa Yesuvae x 3

Verse 3

ennai meettirae Yesuvae

um sentha iraththam sinthiyae x 2

allaelooyaa Yesuvae

allaelooyaa Yesuvae x 3

PowerPoint Presentation Slides for the song Neer Vaalgavae Yesuvae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites