தமிழ்

Neere Vali Neere Sathyam - நீரே வழி நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவன்

Neere Vali Neere Sathyam
நீரே வழி நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவன்
வேறே ஒரு தெய்வம் இல்லை நீரே தேவன்
விண்ணிலும் மண்ணிலும் மெய்நாமம் உந்தன் நாமம் ஐயா
உமக்கு நிகர் என்றும் நீர் தான் ஐயா

1. கல்லுமல்ல மண்ணுமல்ல கல்லான ஓர் சிற்பமல்ல
ஜீவனுள்ள தேவன் என்றால் நீர் தானையா
ரூபங்கள் உமக்கில்லை சொரூபமும் உமக்கி;ல்லை
ஆவியாய் இருக்கின்றீர் ஆண்டவரே

2. உண்டானது எல்லாமே உம்மாலே உண்டானது
உம்நாமம் மகிமைக்கே உண்டாக்கினீர்
படைப்பு தெய்வமல்ல பார்பதெல்லாம் தெய்வமல்ல
கர்த்தர் நீர் ஒருவரே தெய்வம் ஐயா

3. எல்லாம் வல்ல தெய்வம் நீரே எல்லை இல்லாதவரே
உம்மாலே ஆகாதது ஒன்றுமில்லையே
வானம் உம் சிங்காசனம் பூமி உந்தன் பாதப்படி
நடப்பதெல்லாம் உம் விருப்பப்படி

Neere Vali Neere Sathyam Neere Deivam
Veru Oru Devam Illai Neerae Devan

Vinnilum Malilum Mei
Naamam Undhan Naamam Ayya (2)
Umakku Nigar Endrum Neer Than Ayya

1. Kallum Alla Mannum Alla Kallaal Oar
Sirppam Alla Jeevanulla Devan Endral Neer Than Ayya
Roobangal Umakillai Sorubangal Umakillai
Aaviyaai Irukkireer Aandavare – 2 – Neerae

2. Undaanadhu Ellame Ummale Undanadhu
Um Naama Magimaikku Undaakkineer
Padaippu Deivamalla Paarppadhellam Deivamalla
Karththar Neer Oruvare Kadavulaiyya -2 – Neerae

3. Ellam Valla Deivam Neere Ellai Illaadhavare
Ummalae Aagadhadhu Ondru Millaye
Vaanaam Um Singaasanam Boomi
Undhan Paadhap Padi
Nadappadhellam Um Viruppappadi – 2 – Neerae

Lyrics By : Ravi Bharath

Neere Vali Neere Sathyam – நீரே வழி நீரே சத்தியம் Lyrics in English

Neere Vali Neere Sathyam
neerae vali neerae saththiyam neerae jeevan
vaetae oru theyvam illai neerae thaevan
vinnnnilum mannnnilum meynaamam unthan naamam aiyaa
umakku nikar entum neer thaan aiyaa

1. kallumalla mannnumalla kallaana or sirpamalla
jeevanulla thaevan ental neer thaanaiyaa
roopangal umakkillai soroopamum umakki;llai
aaviyaay irukkinteer aanndavarae

2. unndaanathu ellaamae ummaalae unndaanathu
umnaamam makimaikkae unndaakkineer
pataippu theyvamalla paarpathellaam theyvamalla
karththar neer oruvarae theyvam aiyaa

3. ellaam valla theyvam neerae ellai illaathavarae
ummaalae aakaathathu ontumillaiyae
vaanam um singaasanam poomi unthan paathappati
nadappathellaam um viruppappati

Neere Vali Neere Sathyam Neere Deivam
Veru Oru Devam Illai Neerae Devan

Vinnilum Malilum Mei
Naamam Undhan Naamam Ayya (2)
Umakku Nigar Endrum Neer Than Ayya

1. Kallum Alla Mannum Alla Kallaal Oar
Sirppam Alla Jeevanulla Devan Endral Neer Than Ayya
Roobangal Umakillai Sorubangal Umakillai
Aaviyaai Irukkireer Aandavare - 2 - Neerae

2. Undaanadhu Ellame Ummale Undanadhu
Um Naama Magimaikku Undaakkineer
Padaippu Deivamalla Paarppadhellam Deivamalla
Karththar Neer Oruvare Kadavulaiyya -2 - Neerae

3. Ellam Valla Deivam Neere Ellai Illaadhavare
Ummalae Aagadhadhu Ondru Millaye
Vaanaam Um Singaasanam Boomi
Undhan Paadhap Padi
Nadappadhellam Um Viruppappadi - 2 - Neerae

Lyrics By : Ravi Bharath

PowerPoint Presentation Slides for the song Neere Vali Neere Sathyam – நீரே வழி நீரே சத்தியம்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites