தமிழ்

Netrum Indrum Endrum - நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே

Netrum Indrum Endrum
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே – 2
ஜீவனை தந்தீரே எனக்காகவே – 2

1. நாவுகள் யாவும் அறிக்கை செய்யும்
நீர் தேவனே
முழங்கால்கள் முடங்க செய்யும்
இயேசு தெய்வமே – 2

உம் நாமம் மேலானதே – 4

நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே – 2
ஜீவனை தந்தீரே எனக்காகவே – 2

2. பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கும்
எங்கள் தெய்வமே
பரிசுத்தர் என்று சொல்வோம்
உங்க நாமத்தை – 2

உம் நாமம் பரிசுத்தரே – 4

நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே – 2
ஜீவனை தந்தீரே எனக்காகவே – 2

Netrum Indrum
Endrum Marathavare–X2
Jeevanai Thanthire
Yenakagave–X2

1. Navugal Yaavum Arikkai
Seiyum Neere Thevane
Mullanggalgal Mudanga
Seiyum Yesu Theivame–X2

Umm Namam Melanathe-X4

Netrum Indrum
Endrum Marathavare–X2
Jeevanai Thanthire
Yenakagave–X2

2. Paralogil Veethirukkum
Yengal Theivame
Parisuthar Endru Sollvom
Unga Namathai

Umm Namam Parisuthare-X4

Netrum Indrum
Endrum Marathavare–X2
Jeevanai Thanthire
Yenakagave–X2

Netrum Indrum Endrum – நேற்றும் இன்றும் என்றும் Lyrics in English

Netrum Indrum Endrum
naettum intum entum maaraathavarae - 2
jeevanai thantheerae enakkaakavae - 2

1. naavukal yaavum arikkai seyyum
neer thaevanae
mulangaalkal mudanga seyyum
Yesu theyvamae - 2

um naamam maelaanathae - 4

naettum intum entum maaraathavarae - 2
jeevanai thantheerae enakkaakavae - 2

2. paralokaththil veettirukkum
engal theyvamae
parisuththar entu solvom
unga naamaththai - 2

um naamam parisuththarae - 4

naettum intum entum maaraathavarae - 2
jeevanai thantheerae enakkaakavae - 2

Netrum Indrum
Endrum Marathavare-X2
Jeevanai Thanthire
Yenakagave-X2

1. Navugal Yaavum Arikkai
Seiyum Neere Thevane
Mullanggalgal Mudanga
Seiyum Yesu Theivame-X2

Umm Namam Melanathe-X4

Netrum Indrum
Endrum Marathavare-X2
Jeevanai Thanthire
Yenakagave-X2

2. Paralogil Veethirukkum
Yengal Theivame
Parisuthar Endru Sollvom
Unga Namathai

Umm Namam Parisuthare-X4

Netrum Indrum
Endrum Marathavare-X2
Jeevanai Thanthire
Yenakagave-X2

PowerPoint Presentation Slides for the song Netrum Indrum Endrum – நேற்றும் இன்றும் என்றும்

by clicking the fullscreen button in the Top left