தமிழ்

Onnumillaymayil Ninene - ஒந்நுமில்லாய்மயில் நிந்நென்னே

Onnumillaymayil Ninene
ஒந்நுமில்லாய்மயில் நிந்நென்னே
நின்னுடே சாயலில் சிருஷ்டிச்சு
நித்யமாய் சினேகிச்சென்னெ நின்றெ
புத்றனெ தந்நு ரட்ஷிச்சு நீ

நின்மகா கிறுபய்க்காய் – நின்னெ
ஞான் ஸ்துதிச்சிடுமெந்நும்

1.ஈலோகத்தில் வந்நேசு என்றெ
மாலொழிப்பான் சகிச்ச பெகு
பீடகள் சங்கடங்ஙள் பங்க
பாடுகள் நீஜ மரணவும்

2.மோஜனம் வீண்டும் ஜனனவும்
நீஜ பாவி என்னில் வசிப்பான்
நின் ஆத்மாவின்றெ தானவும் நீ
தந்நு சொர்க்கானுங்கரகங்ஙளும்

3.அன்ன வஸ்த்றாதி நன்மகளெ
எண்ணமில்லாதென்னில் சொரிஞ்ஞு
தின்மகள் சர்வத்தில் நிந்நென்னெ
கண்மணி போலெ காக்குந்து நீ

4.நாசமில்லாத்தவகாசவும்
யேசுவின் பாக்ய சன்னிதியும்
நீதியின் வாடா முடிகளும்
தன் மக்கள்கு ஸொர்கே லெபிக்கும்

Onnumillaymayil Ninene Lyrics in English

Onnumillaymayil Ninene
onnumillaaymayil ninnennae
ninnutae saayalil sirushtichchu
nithyamaay sinaekichchenne ninte
puthrane thannu ratshichchu nee

ninmakaa kirupaykkaay - ninne
njaan sthuthichchidumennum

1.eelokaththil vannaesu ente
maalolippaan sakichcha peku
peedakal sangadangngal panga
paadukal neeja maranavum

2.mojanam veenndum jananavum
neeja paavi ennil vasippaan
nin aathmaavinte thaanavum nee
thannu sorkkaanungarakangngalum

3.anna vasthraathi nanmakale
ennnamillaathennil sorinjnju
thinmakal sarvaththil ninnenne
kannmanni pole kaakkunthu nee

4.naasamillaaththavakaasavum
yaesuvin paakya sannithiyum
neethiyin vaadaa mutikalum
than makkalku sorkae lepikkum

PowerPoint Presentation Slides for the song Onnumillaymayil Ninene

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites