தமிழ்

Oru Maruntharum Kurumarunthu - ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்-(து)
உம்பரத்தில் நான் கண்டேனே.

அனுபல்லவி

அருள் மருந்துடன் ஆனந்த மருந்து,
ஆதியிற்றனாய் முளைத்த மருந்து,
வரும் வினைகளை மாற்றும் மருந்து,
வறுமையுள்ளோர்க்கே வாய்த்த மருந்து. — ஒரு

சரணங்கள்

1. சிங்கார வனத்தில் செழித்த மருந்து,
ஜீவதரு மீதில் படர்ந்த மருந்து,
அங்குவிளை பவம் மாற்றும் மருந்து,
வல்ல சர்ப்ப விஷம் மாய்த்த மருந்து — ஒரு

2. மோசே முதல் முன்னோர் காணா மருந்து,
மோட்ச மகிமையைக் காட்டும் மருந்து,
தேசத்தோர் பிணியைத் தீர்த்த மருந்து,
தீர்க்கதரிசிகள் செப்பிய மருந்து — ஒரு

3. தீராத குஷ்டத்தைத் தீர்த்த மருந்து,
செவிடு குருடூமை தின்ற மருந்து,
மானா திருத்துவ மான மருந்து,
மனுவாய் உலகினில் வந்த மருந்து. — ஒரு

4. செத்தோரை உயிரோ டெழுப்பும் மருந்து,
ஜீவன் தவறா தருளும் மருந்து,
பத்தரைச் சுத்திகரித்திடும் மருந்து,
பரம வாழ்வினில் சேர்க்கும் மருந்து. — ஒரு

Oru Maruntharum Kurumarunthu Lyrics in English

oru maruntharum kurumarun-(thu)

umparaththil naan kanntaenae.

anupallavi

arul marunthudan aanantha marunthu,

aathiyittanaay mulaiththa marunthu,

varum vinaikalai maattum marunthu,

varumaiyullorkkae vaayththa marunthu. — oru

saranangal

1. singaara vanaththil seliththa marunthu,

jeevatharu meethil padarntha marunthu,

anguvilai pavam maattum marunthu,

valla sarppa visham maayththa marunthu — oru

2. mose muthal munnor kaannaa marunthu,

motcha makimaiyaik kaattum marunthu,

thaesaththor pinniyaith theerththa marunthu,

theerkkatharisikal seppiya marunthu — oru

3. theeraatha kushdaththaith theerththa marunthu,

sevidu kurutoomai thinta marunthu,

maanaa thiruththuva maana marunthu,

manuvaay ulakinil vantha marunthu. — oru

4. seththorai uyiro deluppum marunthu,

jeevan thavaraa tharulum marunthu,

paththaraich suththikariththidum marunthu,

parama vaalvinil serkkum marunthu. — oru

PowerPoint Presentation Slides for the song Oru Maruntharum Kurumarunthu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites