தமிழ்

Paar Munnanaiyil Devakumaran Win Aalum - பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்

பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்

 
1. பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்
நாதர் பாலகனாய் நம்பாவம் யாவும் தம்மீது
ஏற்கும் தேவாட்டுக் குட்டித் தோன்றினார்

2. மாதூய பாலன் மீட்பின் நல்ல வேந்தன் மாசற்றோ
ராகப் பூவில் வாழ்ந்தார் தீயோனை வென்று நம் பாவம்
போக்கி மகிமை மீட்பர் ஆளுகின்றார்

3. தீர்க்கர் முன்கூற, விண்தூதர் பாட விந்தையின்
பாலன் வந்துதித்தார் பூலோக மீட்பர் பாதாரம்
சேர்வோர் அழியா வாழ்வைக் கண்டடைவார்

Paar Munnanaiyil Devakumaran Win Aalum Lyrics in English

paar munnannaiyil thaevakumaaran vinn aalum

 

1. paar munnannaiyil thaevakumaaran vinn aalum
naathar paalakanaay nampaavam yaavum thammeethu
aerkum thaevaattuk kuttith thontinaar

2. maathooya paalan meetpin nalla vaenthan maasattaோ
raakap poovil vaalnthaar theeyonai ventu nam paavam
pokki makimai meetpar aalukintar

3. theerkkar munkoora, vinnthoothar paada vinthaiyin
paalan vanthuthiththaar pooloka meetpar paathaaram
servor aliyaa vaalvaik kanndataivaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Paar Munnanaiyil Devakumaran Win Aalum

by clicking the fullscreen button in the Top left