தமிழ்

Paralogame Ummai Thuthipadhal - பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்
கர்த்தவே அங்கே வாழ்கியீர்
உம் ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம்
கர்த்தாவே எழுந்தருளும் -2

துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம்
ஒனறாக கூடித் துதிக்கிறோம்

உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில்
அங்கே வாசம் செய்வீர் -2

உம்மைப் போல் ஒரு தெய்வமில்லை
சர்வ சிருஷ்டிகரே -2

துதியும் கனமும் மகிமையெல்லாம்
உமக்கே செலுத்துகிறோம் -2

Paralogame Ummai Thuthipadhal Lyrics in English

paralokamae ummaith thuthippathaal

karththavae angae vaalkiyeer

um aalayaththil ummai thuthikkirom

karththaavae eluntharulum -2

thuthikkirom thuthikkirom

onaraaka kootith thuthikkirom

unthan naamam uyarththum idaththil

angae vaasam seyveer -2

ummaip pol oru theyvamillai

sarva sirushtikarae -2

thuthiyum kanamum makimaiyellaam

umakkae seluththukirom -2

PowerPoint Presentation Slides for the song Paralogame Ummai Thuthipadhal

by clicking the fullscreen button in the Top left