தமிழ்

Parisuththar Avar Naamam - பரிசுத்தர் அவர் நாமம்

பரிசுத்தர் அவர் நாமம் (2)

பரிசுத்தர் அவர் நாமம் உன்னதரே

தேவனின் நாமம் பலத்த கோட்டை

நீதிமான் வாழ்வின் சுகம் அங்கே (2)

தேவனின் நாமத்திற்கே மகிமை உண்டாகட்டுமே

தேவனின் நாமத்திற்கே உன்னதரே

தேவனின் நாமத்திற்கே துதி உண்டாகட்டுமே

தேவனின் நாமத்திற்கே உன்னதரே

Parisuththar Avar Naamam Lyrics in English

parisuththar avar naamam (2)

parisuththar avar naamam unnatharae

thaevanin naamam palaththa kottaை

neethimaan vaalvin sukam angae (2)

thaevanin naamaththirkae makimai unndaakattumae

thaevanin naamaththirkae unnatharae

thaevanin naamaththirkae thuthi unndaakattumae

thaevanin naamaththirkae unnatharae

PowerPoint Presentation Slides for the song Parisuththar Avar Naamam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites