தமிழ்

Purappadungal Deva Puthalvanin - புறப்படுங்கள் தேவ புதல்வனின் ஊழியரே

புறப்படுங்கள் தேவ புதல்வனின் ஊழியரே

கறைப்படா யேசுநாமம் கதித்து மகிமைபெற
பிறப்பினிலே உங்களைப் பிரித்து தயைனினைந்து

மாமிசரத்தத் தோடு மயங்கி யோசிப்பதாலே
தாமசம் செய்ய வேண்டாம் தரித்தெங்கும் நிற்க வேண்டாம்

அழிவின் பாதையில் செல்லும் அநேகரைக கண்டிருந்தும்
பழி சுமாராதாபடி பரனுரையைப் பகரப்

சிலுவை மரத்தில் தொங்கி ஜீவனை விட்ட கர்த்ர்
வலுவானஅன்பை உங்கள் மனதினிலே அணிந்து

Purappadungal Deva Puthalvanin Lyrics in English

purappadungal thaeva puthalvanin ooliyarae

karaippadaa yaesunaamam kathiththu makimaipera
pirappinilae ungalaip piriththu thayaininainthu

maamisaraththath thodu mayangi yosippathaalae
thaamasam seyya vaenndaam thariththengum nirka vaenndaam

alivin paathaiyil sellum anaekaraika kanntirunthum
pali sumaaraathaapati paranuraiyaip pakarap

siluvai maraththil thongi jeevanai vitta karthr
valuvaanaanpai ungal manathinilae anninthu

PowerPoint Presentation Slides for the song Purappadungal Deva Puthalvanin

by clicking the fullscreen button in the Top left