தமிழ்

Raasa Raasa Pithaa - ராச ராச பிதா மைந்த தேசுலாவுசதா நந்த

ராச ராச பிதா மைந்த தேசுலாவுசதா நந்த
யேசு நாயகனார் சொந்த மேசியா நந்தனே!

ஜெகதீசு ரேசுரன் சுக நேச மீசுரன் மக — ராச

1. மாசிலா மணியே! மந்த்ர ஆசிலா அணியே! சுந்தர
நேசமே பணியே, தந்திர மோசமே தணியே!
நிறைவான காந்தனே! இறையான சாந்தனே! மறை — ராச

2. ஆதியந்த மில்லான் அந்த மாதினுந்தியிலே, முந்த
வேத பந்தனமாய் வந்த பாதம் வந்தனமே,
பத ஆமனாமனா! சுதனாமனாமனா! சித — ராச

3. மேன்மையா சனனே, நன்மை மேவுபோசனனே, தொன்மை
பான்மை வாசனனே, புன்மை பாவ மோசனனே
கிருபா கரா நரா! சருவேசுரா, பரா திரு — ராச

4. வீடு தேடவுமே, தந்தை நாடு கூடவுமே, மைந்தர்
கேடு மூடவுமே, விந்தையோடு பாடவுமே,
நரவேட மேவினான், சுரராடு கோவினான், பர — ராச

Raasa Raasa Pithaa Lyrics in English

raasa raasa pithaa maintha thaesulaavusathaa nantha
yaesu naayakanaar sontha maesiyaa nanthanae!

jekatheesu raesuran suka naesa meesuran maka — raasa

1. maasilaa manniyae! manthra aasilaa anniyae! sunthara
naesamae panniyae, thanthira mosamae thanniyae!
niraivaana kaanthanae! iraiyaana saanthanae! marai — raasa

2. aathiyantha millaan antha maathinunthiyilae, muntha
vaetha panthanamaay vantha paatham vanthanamae,
patha aamanaamanaa! suthanaamanaamanaa! sitha — raasa

3. maenmaiyaa sananae, nanmai maevuposananae, thonmai
paanmai vaasananae, punmai paava mosananae
kirupaa karaa naraa! saruvaesuraa, paraa thiru — raasa

4. veedu thaedavumae, thanthai naadu koodavumae, mainthar
kaedu moodavumae, vinthaiyodu paadavumae,
naravaeda maevinaan, suraraadu kovinaan, para — raasa

PowerPoint Presentation Slides for the song Raasa Raasa Pithaa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites