தமிழ்

Raja Um Prasannam Pothumaiyah - ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா

ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா

 
ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா
எப்போதும் எனக்குப் போதுமையா
பிரசன்னம் பிரசன்னம்
தேவ பிரசன்னம்

1. அதிகாலமே தேடுகிறோன்
ஆர்வமுடன் நாடுகிறேன்

2. உலகமெல்லாம் மாயையையா
உம் அன்பொன்றே போதுமையா

3. இன்னும் உம்மை அறியணுமே
இன்னும் கிட்டி சோணுமே

4. கரம் பிடித்த நாயகரே
கைவிடாத தூயவரே

5. ஆட்கொண்ட அதிசயமே
ஆறதலே அடைக்கலமே

6. துதியினிலே வாழ்பவரே
துணையாளரே என் மணவாளரே

7. அநாதி தேவன் அடைக்கலமே
அவர் புயங்கள் ஆதாரமே

8. சகாயம் செய்யும் கேடகமே
மகிமை நிறை பட்டயமே

9. சீர்படுத்தும் சிருஷ்டிகரே
ஸ்திரப்படுத்தும் துணையாளரே

10. பெலப்படுத்தும் போதகரே
நிலைநிறுத்தும் நாயகரே

Raja Um Prasannam Pothumaiyah Lyrics in English

raajaa um pirasannam pothumaiyaa

 

raajaa um pirasannam pothumaiyaa
eppothum enakkup pothumaiyaa
pirasannam pirasannam
thaeva pirasannam

1. athikaalamae thaedukiron
aarvamudan naadukiraen

2. ulakamellaam maayaiyaiyaa
um anponte pothumaiyaa

3. innum ummai ariyanumae
innum kitti sonumae

4. karam pitiththa naayakarae
kaividaatha thooyavarae

5. aatkonnda athisayamae
aarathalae ataikkalamae

6. thuthiyinilae vaalpavarae
thunnaiyaalarae en manavaalarae

7. anaathi thaevan ataikkalamae
avar puyangal aathaaramae

8. sakaayam seyyum kaedakamae
makimai nirai pattayamae

9. seerpaduththum sirushtikarae
sthirappaduththum thunnaiyaalarae

10. pelappaduththum pothakarae
nilainiruththum naayakarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Raja Um Prasannam Pothumaiyah

by clicking the fullscreen button in the Top left