தமிழ்

Rajathi Rajavaga Arasaalum - ராஜாதி ராஜாவாக அரசாளும் தெய்வமே

ராஜாதி ராஜாவாக அரசாளும் தெய்வமே
உம்மைப் போன்ற தேவன் இல்லை
உம்மைப் போன்ற கர்த்தர் இல்லை x 2

ராஜ்ஜியம் (ராஜ்ஜியம்)
வல்லமை (வல்லமை)
மாட்சிமை (மாட்சிமை)
உமதே (உமதே) x 2

Verse 1

உலகிலுள்ள யாவற்றிற்கும் சொந்தக்காரரே
நதிகள் கூட கைகள் தட்டி உம்மைப் பாடுதே x 2

ராஜ்ஜியம் (ராஜ்ஜியம்)
வல்லமை (வல்லமை)
மாட்சிமை (மாட்சிமை)
உமதே (உமதே) x 2

Verse 2

நீதியுள்ள ராஜாவாக ஆளும் தெய்வமே
இரக்கம் உருக்கம் தயவு எல்லாம்
உம்மில்தான் உண்டே x 2

ராஜ்ஜியம் (ராஜ்ஜியம்)
வல்லமை (வல்லமை)
மாட்சிமை (மாட்சிமை)
உமதே (உமதே) x 2

Verse 3

பாவம் போக்க பாலகனாக
மண்ணில் வந்தவரே
உலகை ஆளும் ராஜாவாக
மீண்டும் வருவீரே x 2

ராஜ்ஜியம் (ராஜ்ஜியம்)
வல்லமை (வல்லமை)
மாட்சிமை (மாட்சிமை)
உமதே (உமதே) x 2

Verse 4

கண்ணீர் கவலை கஷ;டம்
யாவும் நீக்கிப் போட்டீரே
சந்தோஷமும் சமாதானமும்
நிறைவாய்த் தந்தீரே

ஆட்சி மாறா அரசாங்கத்தை
ஆளுகை செய்யும் ஆளுநரே
சிலுவைக்கட்சி உமது கட்சி
என்றும் அதுவே ஆளுங்கட்சி

ராஜ்ஜியம் (ராஜ்ஜியம்)
வல்லமை (வல்லமை)
மாட்சிமை (மாட்சிமை)
உமதே (உமதே) x 2

ராஜாதி ராஜா (இயேசுவே)
கர்த்தாதி கர்த்தர் (இயேசுவே)
தேவாதி தேவன் (இயேசுவே)
மன்னாதி மன்னன் (இயேசுவே)
மண்ணில் வந்தவர் (இயேசுவே)
மரணத்தை வென்றவர் (இயேசுவே)
பரலோகம் சென்றவர் (இயேசுவே)
மீண்டும் வருவாரே (இயேசுவே)

Rajathi Rajavaga Arasaalum Lyrics in English

raajaathi raajaavaaka arasaalum theyvamae

ummaip ponta thaevan illai

ummaip ponta karththar illai x 2

raajjiyam (raajjiyam)

vallamai (vallamai)

maatchimai (maatchimai)

umathae (umathae) x 2

Verse 1

ulakilulla yaavattirkum sonthakkaararae

nathikal kooda kaikal thatti ummaip paaduthae x 2

raajjiyam (raajjiyam)

vallamai (vallamai)

maatchimai (maatchimai)

umathae (umathae) x 2

Verse 2

neethiyulla raajaavaaka aalum theyvamae

irakkam urukkam thayavu ellaam

ummilthaan unntae x 2

raajjiyam (raajjiyam)

vallamai (vallamai)

maatchimai (maatchimai)

umathae (umathae) x 2

Verse 3

paavam pokka paalakanaaka

mannnnil vanthavarae

ulakai aalum raajaavaaka

meenndum varuveerae x 2

raajjiyam (raajjiyam)

vallamai (vallamai)

maatchimai (maatchimai)

umathae (umathae) x 2

Verse 4

kannnneer kavalai kasha;dam

yaavum neekkip pottirae

santhoshamum samaathaanamum

niraivaayth thantheerae

aatchi maaraa arasaangaththai

aalukai seyyum aalunarae

siluvaikkatchi umathu katchi

entum athuvae aalungatchi

raajjiyam (raajjiyam)

vallamai (vallamai)

maatchimai (maatchimai)

umathae (umathae) x 2

raajaathi raajaa (Yesuvae)

karththaathi karththar (Yesuvae)

thaevaathi thaevan (Yesuvae)

mannaathi mannan (Yesuvae)

mannnnil vanthavar (Yesuvae)

maranaththai ventavar (Yesuvae)

paralokam sentavar (Yesuvae)

meenndum varuvaarae (Yesuvae)

PowerPoint Presentation Slides for the song Rajathi Rajavaga Arasaalum

by clicking the fullscreen button in the Top left