தமிழ்

Saalemin Raasa - சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா

சாலேமின் ராசா, சங்கையின் ராசா

 
1. சாலேமின் ராசா, சங்கையின் ராசா, ஸ்வாமி, வாருமேன், – இந்தத்
தாரணி மீதினில் ஆளுகை செய்திடச் சடுதி வாருமேன்

2. சீக்கிரம் வருவோமென்றுரைத்துப்போன செல்வக்குமாரனே – இந்தச்
சீர் மிகும் மாந்தர்கள் தேடித்திரிகின்ற செய்திகேளீரோ?

3. எட்டி எட்டி உம்மை அண்ணாந்துபார்த்துக் கண்பூத்துப் போகுதேளூ – நீர்
சுட்டிக்காட்டிப்போன வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறலாகுதே.

4. நங்கை எருசலேம்பட்டினம் உம்மை நாடித்தேடுதேளூ – இந்த
நானிலத்திலுள்ள ஜீவப்பிராணிகள் தேடிவாடுதே.

5. சாட்சியாகச் சுபவிசேஷம் தாரணிமேவுதேளூ – உந்தஞ்
சாட்சிகளுடைய இரத்தங்களெல்லாம் தாவிக்கூவுதே.

Saalemin Raasa, Sangaiyin Raasa Lyrics in English

saalaemin raasaa, sangaiyin raasaa

 

1. saalaemin raasaa, sangaiyin raasaa, svaami, vaarumaen, – inthath
thaaranni meethinil aalukai seythidach saduthi vaarumaen

2. seekkiram varuvomenturaiththuppona selvakkumaaranae – inthach
seer mikum maantharkal thaetiththirikinta seythikaeleero?

3. etti etti ummai annnnaanthupaarththuk kannpooththup pokuthaeloo – neer
suttikkaattippona vaakkuththaththam niraivaeralaakuthae.

4. nangai erusalaempattinam ummai naatiththaeduthaeloo – intha
naanilaththilulla jeevappiraannikal thaetivaaduthae.

5. saatchiyaakach supavisesham thaarannimaevuthaeloo – unthanj
saatchikalutaiya iraththangalellaam thaavikkoovuthae.

PowerPoint Presentation Slides for the song Saalemin Raasa, Sangaiyin Raasa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites