தமிழ்

Salemin Raja Sangaiyin Rasa - சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா

1. சாலேமின் ராசா, சங்கையின் ராசா

ஸ்வாமி வாருமேன் – இந்த

தாரணி மீதினில் ஆளுகை செய்திட

சடுதி வாருமேன்

2. சீக்கிரம் வருவேனென்று ரைத்துப்போன

செல்வக் குமாரனே – இந்த

சீயோனின் மாதுகள் தேடித் திரிகின்ற

சேதி கேளீரோ?

3. எட்டி எட்டி உம்மை அண்ணாந்து பார்த்துக்

கண் பூத்துப் போகுதே;- நீர்

சுட்டிக் காட்டிப் போன வாக்குத்தத்தம்

நிறைவேறலாகுதே

4. நங்கை எருசலேம் பட்டினம் உம்மை

நாடித் தேடுதே ; – இந்த

நானிலத்திலுள்ள ஜீவ பிராணிகள்

தேடிவாடுதே

5. சாட்சியாக சுபவிசேஷம்

தாரணிமேவுதே; – உந்தன்

சாட்சிகளுடைய இரத்தங்களெல்லாம்

தாவிக்கூவுதே

Salemin Raja Sangaiyin Rasa Lyrics in English

1. saalaemin raasaa, sangaiyin raasaa

svaami vaarumaen - intha

thaaranni meethinil aalukai seythida

saduthi vaarumaen

2. seekkiram varuvaenentu raiththuppona

selvak kumaaranae - intha

seeyonin maathukal thaetith thirikinta

sethi kaeleero?

3. etti etti ummai annnnaanthu paarththuk

kann pooththup pokuthae;- neer

suttik kaattip pona vaakkuththaththam

niraivaeralaakuthae

4. nangai erusalaem pattinam ummai

naatith thaeduthae ; - intha

naanilaththilulla jeeva piraannikal

thaetivaaduthae

5. saatchiyaaka supavisesham

thaarannimaevuthae; - unthan

saatchikalutaiya iraththangalellaam

thaavikkoovuthae

PowerPoint Presentation Slides for the song Salemin Raja Sangaiyin Rasa

by clicking the fullscreen button in the Top left