தமிழ்

Sthothirame Sthothirame Appa Appa - ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே அப்பா அப்பா

Sthothirame Sthothirame Appa Appa

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே அப்பா அப்பா
உம் கிருபை எனக்கு போது அப்பா அப்பா
நல்லவரே வல்லவரே

1. கர்த்தரே என் கன்மலையும் கோட்டையுமானார்
ரட்சகரும் தேவனுமானார் – நான்
நம்பின என் துருகமும் கேடகமானார்
ரட்சணிய கொம்புமானார்

2. தேவரீர் என் இருளையெல்லாம் வெளிச்சமாக்கினீர்
எனது விளக்கை ஏற்றி வைத்தீர் – ஒரு
சேனைக்குள்ளே பாயச்செய்து போரிடச் செய்தீர்
மதிலையெல்லாம் தாண்டிடச் செய்தீர்

3. உம்முடைய வலக்கரத்தால் என்னை தாங்கினீர் – உம்
காருணியத்தால் பெரியவனானேன்
நான் செல்லுகின்ற பாதையெல்லாம் அகலமாக்கினீர்
வழுவாமல் நடந்து செல்கிறேன்

Sthothirame Sthothirame Appa Appa
Um kirubai enakku podhum appa appa
Nallavaray vallavaray

1. Kartharay en kanmalaiyum kottayumaanaar
Ratchagarum dhevanumaanaar – naan
Nambina en thurugamum kedagamaanaar
Ratchaniya kombumaanaar

2. Dhevareer en irulai ellaam velichamaakineer
Enadhu vilakkai yetri vaitheer – oru
Senaikullay paayacheidhu porida cheidheer
Madhilai ellaam thaandida cheidheer

3. Ummudaiya valakarathaal ennai thaangineer – um
Kaarunyathaal periyavanaanen
Naan sellugindra paadhai ellaam agalamaakineer
Vazhuvaamail nadandhu selgiren

Sthothirame Sthothirame Appa Appa – ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே Lyrics in English

Sthothirame Sthothirame Appa Appa

sthoththiramae sthoththiramae appaa appaa
um kirupai enakku pothu appaa appaa
nallavarae vallavarae

1. karththarae en kanmalaiyum kottaைyumaanaar
ratchakarum thaevanumaanaar - naan
nampina en thurukamum kaedakamaanaar
ratchanniya kompumaanaar

2. thaevareer en irulaiyellaam velichchamaakkineer
enathu vilakkai aetti vaiththeer - oru
senaikkullae paayachcheythu poridach seytheer
mathilaiyellaam thaanntidach seytheer

3. ummutaiya valakkaraththaal ennai thaangineer - um
kaarunniyaththaal periyavanaanaen
naan sellukinta paathaiyellaam akalamaakkineer
valuvaamal nadanthu selkiraen

Sthothirame Sthothirame Appa Appa
Um kirubai enakku podhum appa appa
Nallavaray vallavaray

1. Kartharay en kanmalaiyum kottayumaanaar
Ratchagarum dhevanumaanaar - naan
Nambina en thurugamum kedagamaanaar
Ratchaniya kombumaanaar

2. Dhevareer en irulai ellaam velichamaakineer
Enadhu vilakkai yetri vaitheer - oru
Senaikullay paayacheidhu porida cheidheer
Madhilai ellaam thaandida cheidheer

3. Ummudaiya valakarathaal ennai thaangineer - um
Kaarunyathaal periyavanaanen
Naan sellugindra paadhai ellaam agalamaakineer
Vazhuvaamail nadandhu selgiren

PowerPoint Presentation Slides for the song Sthothirame Sthothirame Appa Appa – ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே

by clicking the fullscreen button in the Top left