தமிழ்

Thanthaanaith Thuthippoemae - தந்தானைத் துதிப்போமே திருச்

தந்தானைத் துதிப்போமே – திருச்
சபையாரே, கவி – பாடிப்பாடி.

விந்தையாய் நமக்கனந்தனந்தமான,
விள்ளற்கரியதோர் நன்மை மிக மிகத் – தந்

1. ஒய்யாரத்துச் சீயோனே – நீயும்
மெய்யாகக் களிகூர்ந்து நேர்ந்து,
ஐயனேசுக்குனின் கையைக் கூப்பித் துதி
செய்குவையே, மகிழ் கொள்ளுவையே, நாமும் – தந்

2. கண்ணாரக் களித்தாயே – நன்மைக்
காட்சியைக் கண்டு ருசித்துப் புசித்து
எண்ணுக்கடங்காத எத்தனையோ நன்மை
இன்னுமுன்மேற் சோனா மாரிபோற் பெய்துமே – தந்

3. சுத்தாங்கத்து நற்சபையே – உனை
முற்றாய்க் கொள்ளவே அலைந்து திரிந்து
சத்துக் குலைந்துனைச் சத்தியாக்கத் தம்மின்
ரத்தத்தைச் சிந்தி எடுத்தே உயிர் வரம் – தந்

4. தூரம் திரிந்த சீயோனே – உனைத்
தூக்கியெடுத்துக் கரத்தினிலேந்தி,
ஆரங்கள் ப+ட்டி அலங்கரித்து நினை
அத்தனை மணவாட்டி யாக்கினது என்னை! – தந்

5. சிங்காரக் கன்னிமாரே, – உம்
அலங்காரக் கும்மி அடித்துப் படித்து,
மங்காத உம் மணவாளன் யேசுதனை
வாழ்த்தி வாழ்த்தி ஏத்திப் பணிந்திடும் – தந

Thanthaanaith Thuthippoemae Lyrics in English

thanthaanaith thuthippomae – thiruch
sapaiyaarae, kavi – paatippaati.

vinthaiyaay namakkananthananthamaana,
villarkariyathor nanmai mika mikath – than

1. oyyaaraththuch seeyonae – neeyum
meyyaakak kalikoornthu naernthu,
aiyanaesukkunin kaiyaik kooppith thuthi
seykuvaiyae, makil kolluvaiyae, naamum – than

2. kannnnaarak kaliththaayae – nanmaik
kaatchiyaik kanndu rusiththup pusiththu
ennnukkadangaatha eththanaiyo nanmai
innumunmaer sonaa maaripor peythumae – than

3. suththaangaththu narsapaiyae – unai
muttaாyk kollavae alainthu thirinthu
saththuk kulainthunaich saththiyaakkath thammin
raththaththaich sinthi eduththae uyir varam – than

4. thooram thirintha seeyonae – unaith
thookkiyeduththuk karaththinilaenthi,
aarangal pa+tti alangariththu ninai
aththanai manavaatti yaakkinathu ennai! – than

5. singaarak kannimaarae, – um
alangaarak kummi atiththup patiththu,
mangaatha um manavaalan yaesuthanai
vaalththi vaalththi aeththip panninthidum – thana

PowerPoint Presentation Slides for the song Thanthaanaith Thuthippoemae

by clicking the fullscreen button in the Top left