தமிழ்

Thesathai Suthntharikka Purapadu - தேசத்தை சுதந்தரிக்கப் புறப்படு

தேசத்தை சுதந்தரிக்கப் புறப்படு
மகனே சேனையின்
கர்த்தர் நம் முன்னே நடப்பார் நிச்சயமாய்
இந்தியாவை சுதந்தரிப்போம்

பெராக்காவில் கூடுவோம்
கர்த்தரை உயர்த்துவோம்
துதி அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதி அல்லேலூயா

கட்டாத பட்டணத்தை சுதந்தரிபோம்
நடாத தோட்டங்களை சுதந்தரிபோம்
சேனையின் கர்த்தர் நம்
முன்னே நடப்பார் சத்துருவை
காலாலே மிதித்திடுவோம்

யுத்த வீரன் யோசுவாவின் சந்ததியல்லோ
நடந்துபோய் தேசங்களை சுதந்தரிபோம்
அரணான பட்டணத்தை சுதந்தரிபோம்
சத்துருவை காலாலே மிதித்திடுவோம்

வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட சந்ததியல்லோ
உலகம் முழுவதையும் கலக்கிடுவோம்
பரலோக ராஜ்ஜியம் நம்மிடத்தில்
நிச்சயமாய் தேசங்களை சுதந்தரிபோம்

Thesathai suthntharikka purapadu Lyrics in English

thaesaththai suthantharikkap purappadu
makanae senaiyin
karththar nam munnae nadappaar nichchayamaay
inthiyaavai suthantharippom

peraakkaavil kooduvom
karththarai uyarththuvom
thuthi allaelooyaa allaelooyaa
allaelooyaa thuthi allaelooyaa

kattatha pattanaththai suthantharipom
nadaatha thottangalai suthantharipom
senaiyin karththar nam
munnae nadappaar saththuruvai
kaalaalae mithiththiduvom

yuththa veeran yosuvaavin santhathiyallo
nadanthupoy thaesangalai suthantharipom
arannaana pattanaththai suthantharipom
saththuruvai kaalaalae mithiththiduvom

vaakkuthaththam pannnappatta santhathiyallo
ulakam muluvathaiyum kalakkiduvom
paraloka raajjiyam nammidaththil
nichchayamaay thaesangalai suthantharipom

PowerPoint Presentation Slides for the song Thesathai suthntharikka purapadu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites