தமிழ்

Thodum En Kangalaiye - தொடும் என் கண்களையே

1. தொடும் என் கண்களையே
உம்மை நான் காண வேண்டுமே
இயேசுவே உம்மையே நான்
காண வேண்டுமே

தொடும் என் காதினையே
உம் குரல் கேட்க வேண்டுமே
இயேசுவே உம் குரலைக்
கேட்க வேண்டுமே

தொடும் என் ஆண்டவரே

தொடும் என் வாழ்வினையே
இயேசுவே உம்மை போல்
என்னை மாற்றுமே

2. தொடும் என் நாவினையே
உம் புகழ் பாட வேண்டுமே
இயேசுவே உம் புகழைப்
பாட வேண்டுமே

தொடும் என் ஆன்மாவை
என் பாவம் போக்க வேண்டுமே
இயேசுவே என் பாவம்
போக்க வேண்டுமே

தொடும் என் ஆண்டவரே

தொடும் என் வாழ்வினையே
இயேசுவே உம்மை போல்
என்னை மாற்றுமே

3. தொடும் என் மனதினையே
மனப் புண்கள் ஆற வேண்டுமே
இயேசுவே மனப்புண்கள்
ஆற வேண்டுமே

தொடும் என் உடலினையே
உடல் நோய்கள் தீர வேண்டுமே
இயேசுவே உடல் நோய்கள்
தீர வேண்டுமே

தொடும் என் ஆண்டவரே

தொடும் என் வாழ்வினையே
இயேசுவே உம்மை போல்
என்னை மாற்றுமே

Thodum En Kangalaiye Lyrics in English

1. thodum en kannkalaiyae

ummai naan kaana vaenndumae

Yesuvae ummaiyae naan

kaana vaenndumae

thodum en kaathinaiyae

um kural kaetka vaenndumae

Yesuvae um kuralaik

kaetka vaenndumae

thodum en aanndavarae

thodum en vaalvinaiyae

Yesuvae ummai pol

ennai maattumae

2. thodum en naavinaiyae

um pukal paada vaenndumae

Yesuvae um pukalaip

paada vaenndumae

thodum en aanmaavai

en paavam pokka vaenndumae

Yesuvae en paavam

pokka vaenndumae

thodum en aanndavarae

thodum en vaalvinaiyae

Yesuvae ummai pol

ennai maattumae

3. thodum en manathinaiyae

manap punnkal aara vaenndumae

Yesuvae manappunnkal

aara vaenndumae

thodum en udalinaiyae

udal Nnoykal theera vaenndumae

Yesuvae udal Nnoykal

theera vaenndumae

thodum en aanndavarae

thodum en vaalvinaiyae

Yesuvae ummai pol

ennai maattumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Thodum En Kangalaiye

by clicking the fullscreen button in the Top left