தமிழ்

Thoththiram Thuthi Paaththiraa - தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை
இன்றும் என்றும் துதித்திடுவேன்

காத்தீரே என்னைக் கருத்தாக
வழுவாமல் என்னை உமக்காக
எடுத்தீர் எனையும் உமக்காக
கொடுத்தீர் உமையும் எனக்காக — தோத்திரம்

1. வல்ல வான ஞான விநோதா
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
எல்லாக் குறையும் தீர்த்தீரே
தொல்லை யாவும் தொலைத்தீரே
அல்லல் யாவும் அறுத்தீரே
அலையும் எனையும் மீட்டீரே — தோத்திரம்

2. நம்பினோரைக் காக்கும் தேவா
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
அம்புவியாவும் படைத்தீரே
அம்பரா உந்தன் வாக்காலே
எம்பரா எல்லாம் ஈந்தீரே
நம்பினோர்க் குந்தன் தயவாலே — தோத்திரம்

3. கண்ணின் மணிபோல் காத்தீரே எம்மைத்
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
அண்ணலே உந்தன் அருளாலே
அடியாரைக் கண் பார்த்தீரே
மன்னா எமக்கும் நீர் தாமே
எந்நாளும் எங்கள் துணை நீரே — தோத்திரம்

4. தீயோன் அம்புகள் தாக்காதே எம்மைத்
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
தேவா நீர் உந்தன் சிறகாலே
தினமும் மூடிக் காத்தீரே
தீதணு காதும் மறைவினிலே
தேடியுமதடி தங்கிடுவேன் — தோத்திரம்

5. அல்லேலூயா தோத்திரமே
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
அகில சிருஷ்டிகளும் துதிக்க
அடிமை துதியா திருப்பேனோ ?
அல்லும் பகலும் நித்தியமாய்
அன்பே உமையும் துதித்திடுவேன் — தோத்திரம்

Thoththiram Thuthi Paaththiraa Lyrics in English

thoththiram thuthi paaththiraa ummai
intum entum thuthiththiduvaen

kaaththeerae ennaik karuththaaka
valuvaamal ennai umakkaaka
eduththeer enaiyum umakkaaka
koduththeer umaiyum enakkaaka — thoththiram

1. valla vaana njaana viNnothaa
thuthiyae thuthiyae thuthiththiduvaen
ellaak kuraiyum theerththeerae
thollai yaavum tholaiththeerae
allal yaavum aruththeerae
alaiyum enaiyum meettirae — thoththiram

2. nampinoraik kaakkum thaevaa
thuthiyae thuthiyae thuthiththiduvaen
ampuviyaavum pataiththeerae
amparaa unthan vaakkaalae
emparaa ellaam eentheerae
nampinork kunthan thayavaalae — thoththiram

3. kannnnin mannipol kaaththeerae emmaith
thuthiyae thuthiyae thuthiththiduvaen
annnalae unthan arulaalae
atiyaaraik kann paarththeerae
mannaa emakkum neer thaamae
ennaalum engal thunnai neerae — thoththiram

4. theeyon ampukal thaakkaathae emmaith
thuthiyae thuthiyae thuthiththiduvaen
thaevaa neer unthan sirakaalae
thinamum mootik kaaththeerae
theethanu kaathum maraivinilae
thaetiyumathati thangiduvaen — thoththiram

5. allaelooyaa thoththiramae
thuthiyae thuthiyae thuthiththiduvaen
akila sirushtikalum thuthikka
atimai thuthiyaa thiruppaeno ?
allum pakalum niththiyamaay
anpae umaiyum thuthiththiduvaen — thoththiram

PowerPoint Presentation Slides for the song Thoththiram Thuthi Paaththiraa

by clicking the fullscreen button in the Top left