தமிழ்

Thozhugirom Engal - தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

Thozhugirom Engal
தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே
பொழுதெல்லாம் ஆவி உண்மையுடனே

பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே
தரிசிப்பதினால் சரணம் சரணம்

வெண்மையும் சிவப்புமானவர்
உண்மையே உருவாய்க் கொண்டவர் (2)
என்னையே மீட்டுக் கொண்டவர்
அன்னையே இதோ சரணம் சரணம் – தொழுகிறோம்

கண்கள் புறாக்கண்கள் போல
கன்னங்கள் பாத்திகள் போல (2)
சின்னங்கள் சிறந்ததாலே
எண்ணில்லாத சரணம் சரணம் – தொழுகிறோம்

அடியார்களின் அஸ்திபாரம்
அறிவுக்கெட்டாத விஸ்தாரம் (2)
கூடிவந்த எம் அலங்காரம்
கோடா கோடியாம் சரணம் சரணம் – தொழுகிறோம்

பாவிநேசன் பாவநாசன்
பரமபாதன் வரமே வாசன் (2)
துங்காசிங்கன் மங்காதங்கன்
துய்ய அங்கனே சரணம் சரணம் – தொழுகிறோம்

பார்த்திபனே கன தோத்திரம்
கீர்த்தனம் மங்களம் நித்தியம் (2)
வாழ்க வாழ்க வாழ்க என்றும்
அல்லேலூயா ஆமென் ஆமென் – தொழுகிறோம்

Thozhugiroam engal pidhaavae
Pozhudhellaam aavi unmaiyudanae
Parisutha alangaarathudanae
Dharisippadhinaal saranam saranam

Venmaiyum sivappumaanavar
Unmaiyae uruvaai kondavar (2)
Ennaiyae meettu kondavar
Annaiyae idhoa saranam saranam – Thozhugiroam

Kangal puraakkangal poala
Kannangal paathigal poala (2)
Sinnangal sirandhadhaalae
Ennillaadha saranam saranam – Thozhugiroam

Adiyaargalin asthibaaram
Arivukkettaadha visthaaram (2)
Koodivantha em alangaaram
Koadaa koadiyaam saranam saranam – Thozhugiroam

Paavineasan paavanaasan
Paramapaadhan varamae vaasan (2)
Thungaasingan mangaathangan
Thuyya anganae saranam saranam – Thozhugiroam

Paarthibanae gana thoaththiram
Keerthanam mangalam nithiyam (2)
Vaazhga vaazhga vaazhga endrum
Allealooyaa aamen aamen – Thozhugiroam

Thozhugirom Engal – தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே Lyrics in English

Thozhugirom Engal
tholukirom engal pithaavae
poluthellaam aavi unnmaiyudanae

parisuththa alangaaraththudanae
tharisippathinaal saranam saranam

vennmaiyum sivappumaanavar
unnmaiyae uruvaayk konndavar (2)
ennaiyae meettuk konndavar
annaiyae itho saranam saranam - tholukirom

kannkal puraakkannkal pola
kannangal paaththikal pola (2)
sinnangal siranthathaalae
ennnnillaatha saranam saranam - tholukirom

atiyaarkalin asthipaaram
arivukkettatha visthaaram (2)
kootivantha em alangaaram
kodaa kotiyaam saranam saranam - tholukirom

paavinaesan paavanaasan
paramapaathan varamae vaasan (2)
thungaasingan mangaathangan
thuyya anganae saranam saranam - tholukirom

paarththipanae kana thoththiram
geerththanam mangalam niththiyam (2)
vaalka vaalka vaalka entum
allaelooyaa aamen aamen - tholukirom

Thozhugiroam engal pidhaavae
Pozhudhellaam aavi unmaiyudanae
Parisutha alangaarathudanae
Dharisippadhinaal saranam saranam

Venmaiyum sivappumaanavar
Unmaiyae uruvaai kondavar (2)
Ennaiyae meettu kondavar
Annaiyae idhoa saranam saranam - Thozhugiroam

Kangal puraakkangal poala
Kannangal paathigal poala (2)
Sinnangal sirandhadhaalae
Ennillaadha saranam saranam - Thozhugiroam

Adiyaargalin asthibaaram
Arivukkettaadha visthaaram (2)
Koodivantha em alangaaram
Koadaa koadiyaam saranam saranam - Thozhugiroam

Paavineasan paavanaasan
Paramapaadhan varamae vaasan (2)
Thungaasingan mangaathangan
Thuyya anganae saranam saranam - Thozhugiroam

Paarthibanae gana thoaththiram
Keerthanam mangalam nithiyam (2)
Vaazhga vaazhga vaazhga endrum
Allealooyaa aamen aamen - Thozhugiroam

PowerPoint Presentation Slides for the song Thozhugirom Engal – தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites