தமிழ்

Thuthikkirom Ummai Valla Pithave - துதிக்கிறோம் உம்மை வல்ல பிதாவே

துதிக்கிறோம் உம்மை – வல்ல பிதாவே

 
1.துதிக்கிறோம் உம்மை – வல்ல பிதாவே
துத்தியம் செய்வோம் – உமை மா அரசே
தோத்ரம் உம் மாட்சிமைக்கே – பரனே
துந்துமி மாட்சிமைக்கே – பிதாவே.

2.சுதனே யிரங்கும் – புவியோர் கடனைச்
சுமந்ததைத் தீர்த்த – தூயசெம்மறியே,
சுத்தா ஜெபங்கேளும் – பரன்வலத்
தோழா ஜெபங்கேளும் – கிறிஸ்தே.

3.நித்தியபிதாவின் மகிமையில் – நீரே,
நிமலாவியினோ – டாளுகிறீரே,
நிதமேகார்ச்சனையே – உன்னத
நேயருக் கர்ச்சனையே – ஆமேன்

Thuthikkirom Ummai Valla Pithave Lyrics in English

thuthikkirom ummai - valla pithaavae

 

1.thuthikkirom ummai - valla pithaavae
thuththiyam seyvom - umai maa arase
thothram um maatchimaikkae - paranae
thunthumi maatchimaikkae - pithaavae.

2.suthanae yirangum - puviyor kadanaich
sumanthathaith theerththa - thooyasemmariyae,
suththaa jepangaelum - paranvalath
tholaa jepangaelum - kiristhae.

3.niththiyapithaavin makimaiyil - neerae,
nimalaaviyino - daalukireerae,
nithamaekaarchchanaiyae - unnatha
naeyaruk karchchanaiyae - aamaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Thuthikkirom Ummai Valla Pithave

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites