தமிழ்

Udaintha Ullathadi - உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க எங்கே ஓடுவேன்

Udaintha Ullathadi
உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க எங்கே ஓடுவேன்
உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க இயேசு ராஜனே

1. யாரிடம் சொல்லுவேன்
யாரிடம் கதறுவேன்

2. உற்றார் உறவினர்
பிரிந்து போகையில்

3. நேசரின் மார்பினிலே
என்றும் சாய்ந்திடுவேன்

4. இயேசுவை நம்புவோம்
தேற்றுவார் உள்ளத்தையே

Udaintha Ullathadi Paarunga Yengae Voeduvaen
Udintha Ullathai Paarunga Yesuraajanae

1. Yaaridum Solluvaen
Yaaridum Katharuvaen

2. Uttaar Uravinar
Printhu Poegaiyil

3. Nesarin Maarbinilae
Yentrum Sainthiduvaen

4. Yesuvai Nambuvoem
Theatruvaar Yilatthaiyae

Udaintha Ullathadi – உடைந்த உள்ளத்தை Lyrics in English

Udaintha Ullathadi
utaintha ullaththai paarunga engae oduvaen
utaintha ullaththai paarunga Yesu raajanae

1. yaaridam solluvaen
yaaridam katharuvaen

2. uttaாr uravinar
pirinthu pokaiyil

3. naesarin maarpinilae
entum saaynthiduvaen

4. Yesuvai nampuvom
thaettuvaar ullaththaiyae

Udaintha Ullathadi Paarunga Yengae Voeduvaen
Udintha Ullathai Paarunga Yesuraajanae

1. Yaaridum Solluvaen
Yaaridum Katharuvaen

2. Uttaar Uravinar
Printhu Poegaiyil

3. Nesarin Maarbinilae
Yentrum Sainthiduvaen

4. Yesuvai Nambuvoem
Theatruvaar Yilatthaiyae

PowerPoint Presentation Slides for the song Udaintha Ullathadi – உடைந்த உள்ளத்தை

by clicking the fullscreen button in the Top left