தமிழ்

Unga Kirubai Thaan Ennai - உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது

Unga Kirubai Thaan Ennai Thaanguhintrathu

உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது
உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது
கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே – 2

1. உடைக்கப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம்
என்னை உருவாக்கின கிருபை இது
கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே – 2

2. சோர்ந்துபோன நேரத்திலெல்லாம்
என்னை சூழ்ந்துகொண்ட கிருபை இது
கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே – 2

3. ஒன்றுமில்லா நேரத்திலெல்லாம்
எனக்கு உதவி செய்த கிருபை இது
கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே – 2

4. ஊழியத்தின் பாதையிலெல்லாம்
என்னை உயர்த்திவைத்த கிருபை இது
கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே – 2

Unga Kirubai Thaan Ennai Nadathuhintrathu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye – 2

1. Udaikapatta Nerathillellam
Ennai Uruvaakina Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye – 2

2. Soornthu Pona Nerathillellam
Ennai Soolnthu Konda Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye – 2

3. Ontrum Illa Nerathillellam
Enakku Uthavi Seitha Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye – 2

4. Ooliyathin Paathaiyillellam
Ennai Uyarthivaitha Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye – 2

Unga Kirubai Thaan Ennai – உங்க கிருபைதான் என்னை Lyrics in English

Unga Kirubai Thaan Ennai Thaanguhintrathu

unga kirupaithaan ennai thaangukintathu
unga kirupaithaan ennai nadaththukintathu
kirupaiyae kirupaiyae maaraatha nalla kirupaiyae - 2

1. utaikkappatta naeraththilellaam
ennai uruvaakkina kirupai ithu
kirupaiyae kirupaiyae maaraatha nalla kirupaiyae - 2

2. sornthupona naeraththilellaam
ennai soolnthukonnda kirupai ithu
kirupaiyae kirupaiyae maaraatha nalla kirupaiyae - 2

3. ontumillaa naeraththilellaam
enakku uthavi seytha kirupai ithu
kirupaiyae kirupaiyae maaraatha nalla kirupaiyae - 2

4. ooliyaththin paathaiyilellaam
ennai uyarththivaiththa kirupai ithu
kirupaiyae kirupaiyae maaraatha nalla kirupaiyae - 2

Unga Kirubai Thaan Ennai Nadathuhintrathu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2

1. Udaikapatta Nerathillellam
Ennai Uruvaakina Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2

2. Soornthu Pona Nerathillellam
Ennai Soolnthu Konda Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2

3. Ontrum Illa Nerathillellam
Enakku Uthavi Seitha Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2

4. Ooliyathin Paathaiyillellam
Ennai Uyarthivaitha Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Unga Kirubai Thaan Ennai – உங்க கிருபைதான் என்னை

by clicking the fullscreen button in the Top left