தமிழ்

Vaarum Emathu Varumai Neeka Vaarum - வாரும் எமது வறுமை நீக்க வாரும் தேவனே!

வாரும், எமது வறுமை நீக்க வாரும், தேவனே!
மழைதாரும், ஜீவனே.

1. பாரில் மிகுக்கும் வருத்தத்தாலே பாடும் நீண்டதே; வெகு
கெடும் நீண்டதே. — வாரும்

2. நட்ட பயிர்கள் மழை இல்லாமல் பட்டுப்போச்சுதே; மிகக்
கஷ்டம் ஆச்சுதே. — வாரும்

3. பச்சை மரங்கள் கனிகள் இன்றிப் பாறிப்போச்சுதே; மிகக்
கஷ்டம் ஆச்சுதே. — வாரும்

4. தரணி யாவும் வெம்மையாலே ததும்புதே, ஐயா; நரர்
தயங்கிறோம் மெய்யாய். — வாரும்

5. கருணையுள்ள நாதனே, இத் தருணம் வாருமே; எங்கள்
தயங்கல் தீருமே. — வாரும்

Vaarum Emathu Varumai Neeka Vaarum Lyrics in English

vaarum, emathu varumai neekka vaarum, thaevanae!

malaithaarum, jeevanae.

1. paaril mikukkum varuththaththaalae paadum neenndathae; veku

kedum neenndathae. — vaarum

2. natta payirkal malai illaamal pattuppochchuthae; mikak

kashdam aachchuthae. — vaarum

3. pachchaை marangal kanikal intip paarippochchuthae; mikak

kashdam aachchuthae. — vaarum

4. tharanni yaavum vemmaiyaalae thathumputhae, aiyaa; narar

thayangirom meyyaay. — vaarum

5. karunnaiyulla naathanae, ith tharunam vaarumae; engal

thayangal theerumae. — vaarum

PowerPoint Presentation Slides for the song Vaarum Emathu Varumai Neeka Vaarum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites