தமிழ்

Vallavare Nallavare - வல்லவரே நல்லவரே

Vallavare Nallavare
வல்லவரே நல்லவரே
போற்றுகிறேன் உம் பெயரே -2

படுக்கையிலே உம்மை நினைக்கின்றேன்
இராச்சாமத்தில் தினம் தியானிக்கிறேன்
வல்லவரே நல்லவரே
போற்றுகிறேன் உம் பெயரே -2

நெருங்கிடும் துன்பத்தை மறந்திடுவேன்
ஜெயம் தரும் கிறிஸ்துவை ஸ்தோத்தரிப்பேன் -2
இயேசுவே நம்மோடு இருக்க
நமக்கென்ன கவலை மகனே மகளே
இயேசுவே நம்மோடு இருக்க

உன்னை ஏந்துவார் உன்னை சுமப்பார் – 2
உன்னை ஏந்தி சுமந்து தப்புவித்து காப்பவரே
வல்லவரே நல்லவரே
போற்றுகிறேன் உம் பெயரே -2

சோதனை வேளையில் உன்னை நினைப்பேன்
சாதனைக்குரியவரே உம்மை துதிப்பேன் – 2
சேனைகளின் கர்த்தர் நீர் தானே
யுத்தத்திலே வல்லவரே நீரே நிரே
சேனைகளின் கர்த்தர்

நீர் சிறந்தவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் – 2
நீர் சிறந்த தேவன் அற்புதங்கள் செய்பவரே
வல்லவரே நல்லவரே
போற்றுகிறேன் உம் பெயரே -2

படுக்கையிலே உம்மை நினைக்கின்றேன்
இராச்சாமத்தில் தினம் தியானிக்கிறேன்
வல்லவரே நல்லவரே
போற்றுகிறேன் உம் பெயரே -2

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare –X2

Padukaiyila Ummai
Ninaikindraen
Rachamathil Thinam
Thayanikiraen –X2

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare –X2

1. Nerangidum Thunbathai
Maranthiduvaen
Jeyam Tharum Kristuvai
Sthotharipaen –X2

Yesuvai Nammodu Irukka
Namakenna Kavalai
Magane … Magale..
Yesuvai Nammodu Irukka
Namakenna Kavalai

Unnai Yenthuvar
Unnai Sumappar –X2
Unnai Yenthi Sumanthu
Thappu Vittu Kaapavarae

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare –X2

2. Sothanai Velaiyil
Ummai Ninaippaen
Saathenai Kuriyavare
Ummai Thuthippen -X2

Senaigalin Karthar
Neer Thane
Yuthathil Vallavare
Neere… Neere…
Senaigalin Karthar
Neer Thane
Yuthathil Vallavare

Neer Siranthavar
Arputham Seibavar-X2
Neer Sirantha Thevan
Arputhangal Seibavare

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare –X2

Padukaiyila Ummai
Ninaikindraen
Rachamathil Thinam
Thayanikiraen –X2

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare –X2

Vallavare Nallavare – வல்லவரே நல்லவரே Lyrics in English

Vallavare Nallavare
vallavarae nallavarae
pottukiraen um peyarae -2

padukkaiyilae ummai ninaikkinten
iraachchaாmaththil thinam thiyaanikkiraen
vallavarae nallavarae
pottukiraen um peyarae -2

nerungidum thunpaththai maranthiduvaen
jeyam tharum kiristhuvai sthoththarippaen -2
Yesuvae nammodu irukka
namakkenna kavalai makanae makalae
Yesuvae nammodu irukka

unnai aenthuvaar unnai sumappaar - 2
unnai aenthi sumanthu thappuviththu kaappavarae
vallavarae nallavarae
pottukiraen um peyarae -2

sothanai vaelaiyil unnai ninaippaen
saathanaikkuriyavarae ummai thuthippaen - 2
senaikalin karththar neer thaanae
yuththaththilae vallavarae neerae nirae
senaikalin karththar

neer siranthavar arputhangal seypavar - 2
neer sirantha thaevan arputhangal seypavarae
vallavarae nallavarae
pottukiraen um peyarae -2

padukkaiyilae ummai ninaikkinten
iraachchaாmaththil thinam thiyaanikkiraen
vallavarae nallavarae
pottukiraen um peyarae -2

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare -X2

Padukaiyila Ummai
Ninaikindraen
Rachamathil Thinam
Thayanikiraen -X2

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare -X2

1. Nerangidum Thunbathai
Maranthiduvaen
Jeyam Tharum Kristuvai
Sthotharipaen -X2

Yesuvai Nammodu Irukka
Namakenna Kavalai
Magane … Magale..
Yesuvai Nammodu Irukka
Namakenna Kavalai

Unnai Yenthuvar
Unnai Sumappar -X2
Unnai Yenthi Sumanthu
Thappu Vittu Kaapavarae

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare -X2

2. Sothanai Velaiyil
Ummai Ninaippaen
Saathenai Kuriyavare
Ummai Thuthippen -X2

Senaigalin Karthar
Neer Thane
Yuthathil Vallavare
Neere… Neere…
Senaigalin Karthar
Neer Thane
Yuthathil Vallavare

Neer Siranthavar
Arputham Seibavar-X2
Neer Sirantha Thevan
Arputhangal Seibavare

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare -X2

Padukaiyila Ummai
Ninaikindraen
Rachamathil Thinam
Thayanikiraen -X2

Vallavare Nallavare
Potrugiren
Umm Peyare -X2

PowerPoint Presentation Slides for the song Vallavare Nallavare – வல்லவரே நல்லவரே

by clicking the fullscreen button in the Top left