தமிழ்

Varum Ayya Pothagare - வாரும் ஐயா போதகரே

Varum Ayya Pothagare
1. வாரும் ஐயா போதகரே
வந்தெம்மிடம் தங்கியிரும்
சேரும் ஐயா பந்தியினில்
சிறியவராம் எங்களிடம் – வாரும்

2. ஒளிமங்கி இருளாச்சே
உத்தமனே, வாரும் ஐயா
கழுத்திரவு காத்திருப்போம்
காதலனே கருணை செய்வாய் – வாரும்

3. நான் இருப்பேன், நடுவில் என்றாய்
நாயன் உன் நாமம் நமஸ்கரிக்க
தாமதமேன் தயை புரிய
தற்பரனே, நலம் தருவாய் – வாரும்

4. உன்றன் மனை திருச்சபையை
உலக மெங்கும் வளர்த்திடுவாய்
பந்தமறப் பரிகரித்தே
பாக்யம் அளித் தாண்டருள்வாய் – வாரும்

5. ஆதரையிலென் ஆறுதலே
அன்பருக்குச் சதா உறவே
பேதையர்க்குப் பேரறிவே
பாதை மெய் ஜீவ சற்குருவே – வாரும்

6. பாடும் தேவதாசரின் கவி
பாரினில் கேட்டனுதினமும்
தேடும் தொண்டர் துலங்கவுந்தன்
திவ்ய ஆவி தந்தருள்வாய் – வாரும்

Varum Ayya Pothagare – வாரும் ஐயா போதகரே Lyrics in English

Varum Ayya Pothagare
1. vaarum aiyaa pothakarae
vanthemmidam thangiyirum
serum aiyaa panthiyinil
siriyavaraam engalidam - vaarum

2. olimangi irulaachchaே
uththamanae, vaarum aiyaa
kaluththiravu kaaththiruppom
kaathalanae karunnai seyvaay - vaarum

3. naan iruppaen, naduvil entay
naayan un naamam namaskarikka
thaamathamaen thayai puriya
tharparanae, nalam tharuvaay - vaarum

4. untan manai thiruchchapaiyai
ulaka mengum valarththiduvaay
panthamarap parikariththae
paakyam alith thaanndarulvaay - vaarum

5. aatharaiyilen aaruthalae
anparukkuch sathaa uravae
paethaiyarkkup paerarivae
paathai mey jeeva sarkuruvae - vaarum

6. paadum thaevathaasarin kavi
paarinil kaettanuthinamum
thaedum thonndar thulangavunthan
thivya aavi thantharulvaay - vaarum

PowerPoint Presentation Slides for the song Varum Ayya Pothagare – வாரும் ஐயா போதகரே

by clicking the fullscreen button in the Top left