தமிழ்

Viduthala Viduthala Enakku - விடுதலை விடுதலை விடுதலை எனக்கு

விடுதலை விடுதலை விடுதலை எனக்கு
விடுதலை விடுதலை விடுதலை

1. நோயிலிருந்து விடுதலை
பேயிலிருந்து விடுதலை

2. பாவத்திலிருந்து விடுதலை
சாபத்திலிருந்து விடுதலை

3. ஆவியினால் விடுதலை
இரத்தத்தினால் விடுதலை

4. வார்த்தையினால் விடுதலை
துதியினாலே விடுதலை
5. கவலையிலிருந்து விடுதலை

கண்ணரிலிருந்து விடுதலை

Viduthala Viduthala Enakku Lyrics in English

viduthalai viduthalai viduthalai enakku
viduthalai viduthalai viduthalai

1. Nnoyilirunthu viduthalai
paeyilirunthu viduthalai

2. paavaththilirunthu viduthalai
saapaththilirunthu viduthalai

3. aaviyinaal viduthalai
iraththaththinaal viduthalai

4. vaarththaiyinaal viduthalai
thuthiyinaalae viduthalai
5. kavalaiyilirunthu viduthalai

kannnarilirunthu viduthalai

PowerPoint Presentation Slides for the song Viduthala Viduthala Enakku

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites