தமிழ்

Yehova Nisiye Enthan Jeya Kodiye - யெகோவா நிசியே எந்தன் ஜெயக்கொடியே

யெகோவா நிசியே எந்தன் ஜெயக்கொடியே
உமக்கே ஆராதனை
யெகோவாயீரே தேவைகளை சந்திப்பீர்
உமக்கே ஆராதனை

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூ அல்லேலூ அல்லேலூயா

1. ஜெபத்தின் காரணரே ஆராதனை
ஜெபிக்க வைத்தவரே ஆராதனை
ஜெபமே சுவாசமே ஜெபமே தூபமே
ஜெபத்தின் வீரரே ஆராதனை

2. அழகில் உன்னதரே ஆராதனை
அணைக்கும் ஆதரவே ஆராதனை
அன்பின் ராஜனே ஆத்ம நேசரே
சாரோனின் ரோஜாவே ஆராதனை

3. சர்வ வல்லவரே ஆராதனை
சாட்சியாய் மாற்றினீரே ஆராதனை
சாத்தானை ஜெயித்தவரே
சாவை வென்றவரே
சர்வ சிருஷ்டிகரே ஆராதனை

Yehova Nisiyae Enthan Jeya Kodiyae – யெகோவா நிசியே எந்தன் ஜெயக்கொடியே Lyrics in English

Yehova Nisiyae Enthan Jeya Kodiyae
yekovaa nisiyae enthan jeyakkotiyae
umakkae aaraathanai
yekovaayeerae thaevaikalai santhippeer
umakkae aaraathanai

allaelooyaa allaelooyaa
allaeloo allaeloo allaelooyaa

1. jepaththin kaaranarae aaraathanai
jepikka vaiththavarae aaraathanai
jepamae suvaasamae jepamae thoopamae
jepaththin veerarae aaraathanai

2. alakil unnatharae aaraathanai
annaikkum aatharavae aaraathanai
anpin raajanae aathma naesarae
saaronin rojaavae aaraathanai

3. sarva vallavarae aaraathanai
saatchiyaay maattineerae aaraathanai
saaththaanai jeyiththavarae
saavai ventavarae
sarva sirushtikarae aaraathanai

Yehova Nisiye Enthan Jeya Kodiye Lyrics in English

yekovaa nisiyae enthan jeyakkotiyae
umakkae aaraathanai
yekovaayeerae thaevaikalai santhippeer
umakkae aaraathanai

allaelooyaa allaelooyaa
allaeloo allaeloo allaelooyaa

1. jepaththin kaaranarae aaraathanai
jepikka vaiththavarae aaraathanai
jepamae suvaasamae jepamae thoopamae
jepaththin veerarae aaraathanai

2. alakil unnatharae aaraathanai
annaikkum aatharavae aaraathanai
anpin raajanae aathma naesarae
saaronin rojaavae aaraathanai

3. sarva vallavarae aaraathanai
saatchiyaay maattineerae aaraathanai
saaththaanai jeyiththavarae
saavai ventavarae
sarva sirushtikarae aaraathanai

Yehova Nisiyae Enthan Jeya Kodiyae - yekovaa nisiyae enthan jeyakkotiyae Lyrics in English

Yehova Nisiyae Enthan Jeya Kodiyae
yekovaa nisiyae enthan jeyakkotiyae
umakkae aaraathanai
yekovaayeerae thaevaikalai santhippeer
umakkae aaraathanai

allaelooyaa allaelooyaa
allaeloo allaeloo allaelooyaa

1. jepaththin kaaranarae aaraathanai
jepikka vaiththavarae aaraathanai
jepamae suvaasamae jepamae thoopamae
jepaththin veerarae aaraathanai

2. alakil unnatharae aaraathanai
annaikkum aatharavae aaraathanai
anpin raajanae aathma naesarae
saaronin rojaavae aaraathanai

3. sarva vallavarae aaraathanai
saatchiyaay maattineerae aaraathanai
saaththaanai jeyiththavarae
saavai ventavarae
sarva sirushtikarae aaraathanai

PowerPoint Presentation Slides for the song Yehova Nisiye Enthan Jeya Kodiye

by clicking the fullscreen button in the Top left