தமிழ்

Yenge Sumandhu Pogirir Siluvaiyai Neer - எங்கே சுமந்து போகிறீர் ? சிலுவையை நீர்

எங்கே சுமந்து போகிறீர் ? சிலுவையை நீர்
எங்கே சுமந்து போகிறீர் ?

சரணங்கள்

1. எங்கே சுமந்து போறீர் ? இந்தக் கானலில் உமது
அங்கம் சுமந்து நோக , ஐயா , என் ஏசுநாதா — எங்கே

2. தோளில் பாரம் அழுத்த , தூக்கப் பெலம் இல்லாமல் ,
தாளுந் தத்தளிக்கவே , தாப சோபம் உற , நீர்— எங்கே

3. வாதையினால் உடலும் வாடித் தவிப்புண்டாக ,
பேதம் இல்லாச் சீமோனும் பின்னாகத் தாங்கிவர — எங்கே

4. தாயார் அழுதுவர சார்ந்தவர் பின் தொடர ,
மாயம் இல்லாத ஞான மாதர் புலம்பி வர — எங்கே

5. வல்ல பேயைக் கொல்லவும் , மரணந்தனை வெல்லவும் ,
எல்லை இல்லாப் பாவங்கள் எல்லாம் நாசமாகவும்— எங்கே

6. மாசணுகாத சத்திய வாசகனே , உமது
தாசர்களைக் காக்கவும் தாங்காச் சுமையை எடுத்து — எங்கே

Yenge Sumandhu Pogirir Siluvaiyai Neer Lyrics in English

engae sumanthu pokireer ? siluvaiyai neer

engae sumanthu pokireer ?

saranangal

1. engae sumanthu poreer ? inthak kaanalil umathu

angam sumanthu Nnoka , aiyaa , en aesunaathaa — engae

2. tholil paaram aluththa , thookkap pelam illaamal ,

thaalun thaththalikkavae , thaapa sopam ura , neer— engae

3. vaathaiyinaal udalum vaatith thavippunndaaka ,

paetham illaach seemonum pinnaakath thaangivara — engae

4. thaayaar aluthuvara saarnthavar pin thodara ,

maayam illaatha njaana maathar pulampi vara — engae

5. valla paeyaik kollavum , marananthanai vellavum ,

ellai illaap paavangal ellaam naasamaakavum— engae

6. maasanukaatha saththiya vaasakanae , umathu

thaasarkalaik kaakkavum thaangaach sumaiyai eduththu — engae

PowerPoint Presentation Slides for the song Yenge Sumandhu Pogirir Siluvaiyai Neer

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites