தமிழ்

Yesappa Unga Namathil - இயேசப்பா உங்க நாமத்தில்

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu
இயேசப்பா உங்க நாமத்தில்
இன்றும் அற்புதங்கள் நடக்குது
பேய்கள் ஓடுது நோய்கள் தீருது
பாவங்கள் பறந்தோடுது – 2

உந்தன் வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை
உந்தன் உயிர்தெழுதல் மகிமை மாறவில்லை

துன்பங்கள் தொல்லைகள் வியாதிகள் வறுமைகள்
வந்தாலும் என் இயேசு குணமாக்குவார் -2
விசுவாசம் நமக்குள் இருந்தால் போதும்
தேவமகிமையை கண்டிடுவோம்

மந்திரம், சூனியம், செய்வினைக் கட்டுகள்
இன்றே நம் இயேசு உடைத்தெறிவார்
ஆவியானவர் நமக்குள் இருப்பதால்
உலகத்தை நாம் கலக்கிடுவோம்

சாத்தானின் சதிகளா பாவத்தின் வாழ்க்கையா
இன்றே நம் இயேசு உடைத்தெறிவார்
துதியின் ஆயுதம் நமக்குள் இருப்பதால்
அசுத்த ஆவியை துரத்திடுவோம்

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu (2)
Peygal oduthu Noigal Thiruthu Pavangal Parandhoduthu (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu

1. Thunbangal Thollaigal Vyathigal Varumaigal
Vanthallum En Yesu Gunamakuvar (2)
Visuvasam Nammakul Irunthal Pothum
Deva Magimaiyai Kandididuvom (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu

2. Mandhira Sooniyam Seivinai Kattugal
Inrey Nam Yesu Udaitherivaar (2)
Aaviyanavar Namukkul Irupathanal
Ulagathai Naam Kalakituvom (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu

3. Sathanin Sathigala Sabathin Valkaya
Inrey Nam Yesu Udaitherivaar (2)
Thuthiyin Ayutham Namakkul Irupathal
Asutha Aaviyai Thurathiduvom (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu
Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu
Peygal oduthu Noigal Thiruthu Pavangal Parandhoduthu (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Yesappa Unga Namathil – இயேசப்பா உங்க நாமத்தில் Lyrics in English

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu
iyaesappaa unga naamaththil
intum arputhangal nadakkuthu
paeykal oduthu naeாykal theeruthu
paavangal paranthaeாduthu - 2

unthan vallamaikal kurainthu paeாkavillai
unthan uyirtheluthal makimai maaravillai

thunpangal theாllaikal viyaathikal varumaikal
vanthaalum en Yesu kunamaakkuvaar -2
visuvaasam namakkul irunthaal paeாthum
thaevamakimaiyai kanndiduvaeாm

manthiram, sooniyam, seyvinaik kattukal
inte nam Yesu utaiththerivaar
aaviyaanavar namakkul iruppathaal
ulakaththai naam kalakkiduvaeாm

saaththaanin sathikalaa paavaththin vaalkkaiyaa
inte nam Yesu utaiththerivaar
thuthiyin aayutham namakkul iruppathaal
asuththa aaviyai thuraththiduvaeாm

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu (2)
Peygal oduthu Noigal Thiruthu Pavangal Parandhoduthu (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu

1. Thunbangal Thollaigal Vyathigal Varumaigal
Vanthallum En Yesu Gunamakuvar (2)
Visuvasam Nammakul Irunthal Pothum
Deva Magimaiyai Kandididuvom (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu

2. Mandhira Sooniyam Seivinai Kattugal
Inrey Nam Yesu Udaitherivaar (2)
Aaviyanavar Namukkul Irupathanal
Ulagathai Naam Kalakituvom (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu

3. Sathanin Sathigala Sabathin Valkaya
Inrey Nam Yesu Udaitherivaar (2)
Thuthiyin Ayutham Namakkul Irupathal
Asutha Aaviyai Thurathiduvom (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu
Yesappa Unga Namathil Innum Arputhangal Nadakuthu
Peygal oduthu Noigal Thiruthu Pavangal Parandhoduthu (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

Unthan Valamaigal Kurainthu Povathillai
Unthan Uyirtheluthal Magimai Maravillai (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesappa Unga Namathil – இயேசப்பா உங்க நாமத்தில்

by clicking the fullscreen button in the Top left