தமிழ்

Yeshua Yeshua - யெஷவா யெஷவா என்ற நாமம்

Yeshua Yeshua Endra Naamam
யெஷ¤வா யெஷ¤வா என்ற நாமம்
உனக்கும் எனக்கும் போதும் போதும்
இனிமையான நாமம் ஒரு இணையில்லாத நாமம்
முழங்கால்கள் மடங்கிடும் நாவுகள் சொல்லிடும்
அனைவரும் தொழுதிடும்

1. நீதியின் சூரியனே நீரே நாயகனே
ஏழைகள் காவலனே யெஷ¤வா யெஷ¤வா
பரமனை பிள்ளைகள் காணவே சிலுவையில் மரித்தவரே
உயிரோடு எழுந்தவர் ஆதலால் மரணத்தை ஜெயித்தவரே

2. கிருபையில் பூரணரே சிருஷ்டிப்பின் காரணரே
மூன்றில் ஒன்றானவரே யெஷ¤வா யெஷ¤வா
பாரங்களை சுமந்திடும் சினேகிதன் பரமனின் தவப்புதல்வன்
பாவங்களை அகற்றிடும் தாயகன் மகிமையிலே முதல்வன்

3. ஆதியில் இருந்தவரே ஆவியில் நிறைந்தவரே
ஆத்துமா இரட்சகரே யெஷ¤வா யெஷ¤வா
ஒப்புரவை உண்டுபண்ணும் வேலையை துப்புரவாய் முடித்தவரே
முன்குறிக்கப்பட்டவரை மீட்கவே ஜீவனை கொடுத்தவரே

Yeshua Yeshua Endra Naamam
Unakkum enakkum podhum podhum
Inimaiyaana naamam oru inaiyillaadha naamam
Muzhangaalgal madangidum naavugal sollidum
Anaivarum thozhudhidum

1. Needhiyin sooriyanay neeray naayaganay
Yezhaigal kaavanay yeshua yeshua
Paramanai pillaigal kaanavae siluvaiyil marithavaray
Uyirodu ezhundhavar aadhalaal maranathai jeyithavaray

2. Kirubaiyil pooranaray sirushtippin kaaranaray
Moondril ondraanavaray yeshu yeshua
Baarangalai sumandhidum snegidhan paramanin thavapudhalvan
Paavangalai agatridum thaayagan magimaiyilay mudhalvan

3. Aadhiyil irundhavaray aaviyil niraindhavare
aathuma ratchagaray yeshu yeshua
oppuravai undu pannum velaiyai thuppuravaai mudithavaray
munkurikkappattavarai meetkavae jeevanai koduthavaray

Yeshua Yeshua – யெஷ¤வா யெஷ¤வா என்ற நாமம் Lyrics in English

Yeshua Yeshua Endra Naamam
yesha¤vaa yesha¤vaa enta naamam
unakkum enakkum pothum pothum
inimaiyaana naamam oru innaiyillaatha naamam
mulangaalkal madangidum naavukal sollidum
anaivarum tholuthidum

1. neethiyin sooriyanae neerae naayakanae
aelaikal kaavalanae yesha¤vaa yesha¤vaa
paramanai pillaikal kaanavae siluvaiyil mariththavarae
uyirodu elunthavar aathalaal maranaththai jeyiththavarae

2. kirupaiyil pooranarae sirushtippin kaaranarae
moontil ontanavarae yesha¤vaa yesha¤vaa
paarangalai sumanthidum sinaekithan paramanin thavapputhalvan
paavangalai akattidum thaayakan makimaiyilae muthalvan

3. aathiyil irunthavarae aaviyil nirainthavarae
aaththumaa iratchakarae yesha¤vaa yesha¤vaa
oppuravai unndupannnum vaelaiyai thuppuravaay mutiththavarae
munkurikkappattavarai meetkavae jeevanai koduththavarae

Yeshua Yeshua Endra Naamam
Unakkum enakkum podhum podhum
Inimaiyaana naamam oru inaiyillaadha naamam
Muzhangaalgal madangidum naavugal sollidum
Anaivarum thozhudhidum

1. Needhiyin sooriyanay neeray naayaganay
Yezhaigal kaavanay yeshua yeshua
Paramanai pillaigal kaanavae siluvaiyil marithavaray
Uyirodu ezhundhavar aadhalaal maranathai jeyithavaray

2. Kirubaiyil pooranaray sirushtippin kaaranaray
Moondril ondraanavaray yeshu yeshua
Baarangalai sumandhidum snegidhan paramanin thavapudhalvan
Paavangalai agatridum thaayagan magimaiyilay mudhalvan

3. Aadhiyil irundhavaray aaviyil niraindhavare
aathuma ratchagaray yeshu yeshua
oppuravai undu pannum velaiyai thuppuravaai mudithavaray
munkurikkappattavarai meetkavae jeevanai koduthavaray

PowerPoint Presentation Slides for the song Yeshua Yeshua – யெஷ¤வா யெஷ¤வா என்ற நாமம்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites