தமிழ்

Yesu Krishthu Maaraathavare - இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே

இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே
மாறாதவரே மாறாதவரே
ஆமாம் இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே
நித்திய நித்தியமாய்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா

Yesu Krishthu Maaraathavare Lyrics in English

Yesu kiristhu maaraathavarae

maaraathavarae maaraathavarae

aamaam Yesu kiristhu maaraathavarae

niththiya niththiyamaay

allaelooyaa allaelooyaa allaelooyaa allaelooyaa

allaelooyaa allaelooyaa allaelooyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Krishthu Maaraathavare

by clicking the fullscreen button in the Top left